معتزلیان شیعه‌شده

کتاب آموزه بداء در اندیشه امامیه از آغاز غیبت تا پایان مدرسه بغداد

آموزه بداء در اندیشه امامیه از آغاز غیبت تا پایان مدرسه بغداد

اندیشه ناب و توحیدی «بداء» گرچه در جامعه مسلمانان نخستین وجو...
کتاب مقایسه‌ی اندیشه‌های کلامی نوبختیان و شیخ مفید در بستر میراث کلامی امامیه و معتزله

مقایسه‌ی اندیشه‌های کلامی نوبختیان و شیخ مفید در بستر میراث کلامی امامیه و معتزله

مقایسه‌ی اندیشه‌های کلامی نوبختیان و شیخ مفید در بستر میراث کلامی امامیه و معتزله، علاوه بر تبیین نقاط اختلاف آرای نوبختیان و شیخ مفید، ن...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00