کتاب الکافی

کتاب مشیت الهی از منظر روایات ( با تکیه بر کتاب کافی و شارحان آن)

مشیت الهی از منظر روایات ( با تکیه بر کتاب کافی و شارحان آن)

«مشیت الهی» از صفاتی است که کمتر مورد توجه حکما و متکلمان قرار گرفته است؛ در حالی که در آیات قرآن و روایات، جایگاه برجسته&zwn...

کتاب بررسی شواهد نصب الهی امام با تکیه بر روایات کتاب کافی

بررسی شواهد نصب الهی امام با تکیه بر روایات کتاب کافی

در این مقاله شواهد روایی نصب الهی امام در مباحث مورد اتفاق امامیه -به ویژه با اشاره به روایات کتاب کافی کلینی به عنوان منبع اصلی اعتقادی و فکری شیع...

درس جلسه 2

جلسه 2

کتاب العقل و الجهل، دلالت سنجی روایات (1)

درس جلسه 3

جلسه 3

کتاب العقل و الجهل، دلالت سنجی روایات (2)

درس جلسه 4

جلسه 4

کتاب العقل و الجهل، دلالت سنجی روایات (3)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00