روح

کتاب معنا و ماهیت روح در قرآن از منظر تفسیر مناهج البیان

معنا و ماهیت روح در قرآن از منظر تفسیر مناهج البیان

در نوزده آیه از آیات قرآن کریم، از «روح» و اوصاف آن سخن به میان آمده است. حقیقت و مصادیق روح، کیفیت ارتباط روح با انسان و فرش...

کتاب حقیقتِ ترکیبی انسان از روح و جسم؛ نظریه‌پردازی هشام بن حکم درباره حقیقت انسان

حقیقتِ ترکیبی انسان از روح و جسم؛ نظریه‌پردازی هشام بن حکم درباره حقیقت انسان

امامیه نخستین در موضوع حقیقتِ انسان به «دوآلیسم واقعی» معتقد بود. برخی دیگر از مهم‌ترین آراء درباره حقیقت انسان عبارت بودند از: نظ...

کتاب نقد ادله قرآنی برقعی درباره برزخ از دیدگاه علمای شیعه

نقد ادله قرآنی برقعی درباره برزخ از دیدگاه علمای شیعه

برقعی در کتاب «خرافات وفور در زیارات قبور»، به نقد اعتقاد به زیارت و توسل به اولیای الهی پرداخته است. وی با استناد به آیات قرآن مدعی می...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00