شفاعت

کتاب تأملی در عناصر نقلی نظریه محمد عبده در معنای شفاعت اخروی بر اساس گزارش های صحیح بخاری

تأملی در عناصر نقلی نظریه محمد عبده در معنای شفاعت اخروی بر اساس گزارش های صحیح بخاری

شفاعت همواره معنا و مفهوم معهودی در ذهنیت عالمان اسلامی، با وجود تمایزهای مذهبی و گرایش‌های متفاوت کلامی، داشته بی آنکه تحقق آن در عالم آخرت ه...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00