مبدأ و معاد

کتاب نقد ادله قرآنی برقعی درباره برزخ از دیدگاه علمای شیعه

نقد ادله قرآنی برقعی درباره برزخ از دیدگاه علمای شیعه

برقعی در کتاب «خرافات وفور در زیارات قبور»، به نقد اعتقاد به زیارت و توسل به اولیای الهی پرداخته است. وی با استناد به آیات قرآن مدعی می...

کتاب معارف و عقاید 1 و 2

معارف و عقاید 1 و 2

کتاب حاضر بر اساس سرفصل های مصوب و مناسب با مرحله آشنایی با مباحث «خداشناسی، عدل الهی، نبوت، امام شناسی، معادشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00