بصائر الدرجات

کتاب صفار قمی و کتاب بصائر الدرجات

صفار قمی و کتاب بصائر الدرجات

پروفسور محمد علی امیر معزی، از شیعه پژوهان معاصر غربی است که در مباحث مربوط به امام شناسی شیعی تحقیقات گسترده ای انجام داده است. وی استاد مدرسه مطا...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00