محمد بن حسن صفار قمی

کتاب گستره علم امام از منظر کلینی و صفار

گستره علم امام از منظر کلینی و صفار

از مباحث مهم امامت، علم و گستره‌ی دانش امام است؛ بحثی که در طول تاریخ، همواره مورد توجه دانشمندان شیعه بوده و کتابهای متعددی نیز در این زمینه...

کتاب صفار قمی و کتاب بصائر الدرجات

صفار قمی و کتاب بصائر الدرجات

پروفسور محمد علی امیر معزی، از شیعه پژوهان معاصر غربی است که در مباحث مربوط به امام شناسی شیعی تحقیقات گسترده ای انجام داده است. وی استاد مدرسه مطا...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00