علم تجربی

محفل اندیشه دانش تجربی از منظر فلسفه اسلامی (تبیین و نقد)

دانش تجربی از منظر فلسفه اسلامی (تبیین و نقد)

برداشت فیلسوفانه از علم و تجربه و تفسیری که فلسفه اسلامی از استقراء و تجربه ارائه می‌دهد از جهات گوناگون جای نقد و بررسی دارد.

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00