• 108
  • 1277

روش‌شناسی استنباط در علم کلام

نوشتار حاضر در سه فصل تدوین شده است:
  • در فصل اوّل، برخی از مبانی مهمّ استنباط در پنج گفتار تبیین شده است.
  • در فصل دوم، به روش عقلی در استنباط کلامی که شامل سه گفتار است پرداخته شده است.
  • در فصل سوم از کتاب، ضمن ارائه هشت گفتار، به روش نقلی در استنباط کلامی پرداخته می شود.
کتاب «روش‌شناسی استنباط در علم کلام» تألیف آقای دکتر مهدی نصرتیان به زبان فارسی و در 436 صفحه به نگارش درآمده است و در سال 1395با همکاری انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00