• 0
  • 642

امامت پژوهان انگلیسی زبان و آثار آنها

مطالعات پژوهشگران غربی در مورد تشیع، که امامت‌ نیز بخشی از آن است از حیث زبان، موضوع و نیز از جهت ارتباط با فرقه‌های مختلف شیعه به دسته‌های متنوع طبقه‌بندی می‌شود.
از این میان مقاله‌ی حاضر تنها در صدد معرفی نمونه‌ای از آثار غربی انگلیسی زبان است که در آنها به امامت شیعی و اصل و خاست‌گاه آن و نیز اندیشه و تطورات تاریخی شیعه‌ که به نوعی به امامت شیعه مربوط می‌شوند پرداخته شده است.
در این مقاله‌ با استفاده از مجموعه‌ی Index Islamicus، کتاب Shi'i Islam: A Comprehensive Bibliography و نیز ویرایش دوم [The Encyclopedia of Islam [1 (انتشارات بریل لیدن) برخی از این آثار معرفی شده است. بدیهی است که مجموعه‌ی حاضر چکیده‌ای از این آثار را به عنوان نمونه بیان می کند و نگاشته‌های آکادمیک پژوهشگران غرب در مورد امامت شیعی منحصر به موارد یاد شده در این مقاله نیست.


این محتوا فقط برای اعضا قابل مشاهده است.

برای دسترسی به این محتوا، وارد سایت شده و اشتراک کتابخانه را تهیه کنید. (مشاهده راهنما)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00