امامت

کتاب مضمون‌شناسی احادیث خلقت نوری اهل‌البیت (ع)

مضمون‌شناسی احادیث خلقت نوری اهل‌البیت (ع)

خلقت نوری اهل‌البیت (ع)، یعنی آفرینش ایشان از نور، از جمله موضوعات محل بحث در کلام امامیه است. ریشه تاریخی این بحث روایات عمدتاً امامی است که...

کتاب مراحل تبیین اصل امامت در عصر حضور

مراحل تبیین اصل امامت در عصر حضور

ناآشنایی و یا عدم دقت در سیر تبیین معارف وحیانی، گاه سبب بروز شبهه تبدل و تحول پذیری آموزه‌های شیعی شده است؛ از این رو، شناختی دقیق از سیر تبی...

کتاب اری روبین و نظریه امامت موروثی شیعه (در بوته سنجش)

اری روبین و نظریه امامت موروثی شیعه (در بوته سنجش)

اری روبین در پژوهش خود با روش تاریخی- توصیفی، امامت موروثی را به شیعه نسبت داده است. وی در مستند سازی نظریه امامت موروثی، به احادیث اخوت، پسر نداشت...

کتاب جستاری در معنای واژه ی «ولیّ»

جستاری در معنای واژه ی «ولیّ»

این مقاله در پی آن است که اثبات کند در ریشه­ ی (ول ی) تنها دو معنا را می توان یافت: اول «قرب و نزدیکی»  یا پیاپی بودن و پشت سر هم ب...

کتاب تحلیلی نو از تفاوت «نبیّ»، «رسول» و «امام»

تحلیلی نو از تفاوت «نبیّ»، «رسول» و «امام»

در باب تفاوت میان «نبیّ»، «رسول» و «امام» دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده‌ است. در این میان، دو...

کتاب ادله عقلی ضرورت وجود حجت الهی و مسئله مهدویت

ادله عقلی ضرورت وجود حجت الهی و مسئله مهدویت

مسئله «ضرورت وجود حجت الهی» از اختصاصات عقاید شیعی است و پیش از آن‌که در فلسفه و عرفان مطرح شود، ریشه در آموزه ­های...

کتاب بررسی مفهوم امامت در خطابه غدیر

بررسی مفهوم امامت در خطابه غدیر

تفسیر نادرست مفاهیم دینی که ناشی از عواملی چون بدفهمی یا غرض ورزی است، مشکلات وخطراتی جدی بر جامعه دین داران تحمیل می کند. برای جلوگیری از آسیب اعت...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00