فلسفه های مضاف

کتاب فلسفه تأسیس مکتب اشاعره

فلسفه تأسیس مکتب اشاعره

بررسی فلسفه جدایی «اشعری» از مکتب پیشین خود «معتزله»، از مسائل تاریخی کلامی و امروزه جزو مسائل فلسفه‌های مضا...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00