محو و اثبات

کتاب مطالعه تطبیقی آموزه «بداء» در اندیشه میرداماد و صدرالمتألهین

مطالعه تطبیقی آموزه «بداء» در اندیشه میرداماد و صدرالمتألهین

آموزه «بداء» از مسائل مهم در حوزه ارتباط حادث با قدیم بوده و با توجه به امتناع تغییر در ذات الهی و علم ذاتی الهی، همواره حقیق...

کتاب نگاه انتقادی به تبیین سنتی آموزه «بداء» از منظر روایات

نگاه انتقادی به تبیین سنتی آموزه «بداء» از منظر روایات

«بداء» از آموزه‌های اسلامی است که در بیان ساده به این معناست که همه‌چیز تحت مشیت الهی است و خداوند هر آنچه بخواهد،...

کتاب تبیین آموزه بداء در قرآن با رویکرد شیعی

تبیین آموزه بداء در قرآن با رویکرد شیعی

لفظ «بداء» مشترک بین انسان و خداوند است. فهم دقیق و صحیح بداء در خداوند، مبتنی بر نقل، عقل و وجدان ا...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00