خاستگاه شر

کتاب رویکردی تطبیقی به میئله « خاستگاه شرور » با محوریت « درد و رنج » از دیدگاه قرآن، تورات و انجیل

رویکردی تطبیقی به میئله « خاستگاه شرور » با محوریت « درد و رنج » از دیدگاه قرآن، تورات و انجیل

هدف این پژوهش تلاش برای حل مسئله «خاستگاه درد و رنج» به‌عنوان یکی از شرور، از دیدگاه قرآن، تورات و انجیل با رویکردی تطبی...

کتاب بررسی و نقد منطقی بودن مسئله «شرّ»

بررسی و نقد منطقی بودن مسئله «شرّ»

فیلسوفان دین، عموماً بر این باورند که وجود شرّ در عالم، نیرومندترین چالش در برابر اعتقاد به وجود خداست. آن‌ها میان دو وجه از مسئله ش...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00