• 0
  • 212

رویکردی تطبیقی به میئله « خاستگاه شرور » با محوریت « درد و رنج » از دیدگاه قرآن، تورات و انجیل

هدف این پژوهش تلاش برای حل مسئله «خاستگاه درد و رنج» به‌عنوان یکی از شرور، از دیدگاه قرآن، تورات و انجیل با رویکردی تطبیقی است. روش این تحقیق، جستار کتابخانه‌ای به شیوه تطبیقی است. نتیجه حاصل‌آمده آن‌که از دیدگاه متون ابراهیمی، منشأ و خاستگاه شر و رنج، گرچه دارای اشتراکاتی اساسی مثل ماهیت زندگی انسان و گناه است، لیکن دارای اختلافاتی به‌ویژه از نظرگاه انجیل می باشد؛ از‌جمله این‌که تورات نقش اول را در فرآیند پیدایش شرور به گناهان می‌دهد؛ ولی انجیل با پیش کشیدن رنج‌ها و مصائب مسیحS به‌عنوان فدیه گناهان نوع انسان، رنج را با حضرت عیسیS معنا کرده، آن را به‌عنوان یک نعمت یاد می‌کند و پیروان خود را رنج‌مسلک معرفی  می‌کند. ازنظر قرآن هم، سرچشمه اصلی شرور عبارت است از ماهیت زندگی بشر، گناه، امتحان و شیطان.


این محتوا فقط برای اعضا قابل مشاهده است.

برای دسترسی به این محتوا، وارد سایت شده و اشتراک کتابخانه را تهیه کنید. (مشاهده راهنما)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00