مبانی رجالی نوین

کتاب واکاوی مهم ترین معیار داوری رجالی در پرتو نگرش کلامی

واکاوی مهم ترین معیار داوری رجالی در پرتو نگرش کلامی

بررسی چیستی معیار ارباب رجال در داوریهای رجالی و به گونه ویژه، تحلیل میزان اثرپذیری دادهه...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00