• 0
  • 258

واکاوی مهم ترین معیار داوری رجالی در پرتو نگرش کلامی

بررسی چیستی معیار ارباب رجال در داوریهای رجالی و به گونه ویژه، تحلیل میزان اثرپذیری دادههای رجالی از باورهای کلامی، امری مغفول و نیازمند کاوش و نگاهی کلان در این حوزه است. بایستگی این پژوهش به نگاه و استنباطی آزاد از وراء داوریهای صورت گرفته با تحلیل چرایی تعیّن یافتن انگارههای مطرح از سوی ارباب رجال و رسیدن به ریشههای آن، بازگشت دارد. نگاشته حاضر بر آن است که با نگرش روششناسی، تحولآفرین و بر اساس تحلیل دادههای رجالی و کلامی، جایگاه و میزان تأثیرگذاری اندیشههای عقیدتی در سنجش وثاقت یا تضعیف راوی را نمایان سازد. برآیند دادهها و تعمیق نگاه در ریشهیابی شواهد این گفتار، گویای اثرپذیری داوریهای رجالی از باورهای کلامی است. در برآیند این پژوهه آشکار میشود حوزه این واکنشها در فروعِ اصول عقاید و بهصورت مشخص، در نگرش به مسائل ذیل اصل امامت، رخ نمایانده است که میتوان آنها را واکنشهایی درون مذهبی در برابر کنشهای عقیدتی در بستر ارزیابی رجالی دانست، تا بازده نگاشته حاضر، زمینهساز تحوّلی نو در مبانی باشد و بتواند نگاهی جدید به عرصه بهرهمندی از روایات، بهویژه روایات حوزه امامت را فراهم آورد.


این محتوا فقط برای اعضا قابل مشاهده است.

برای دسترسی به این محتوا، وارد سایت شده و اشتراک کتابخانه را تهیه کنید. (مشاهده راهنما)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00