رجال

کتاب واکاوی مهم ترین معیار داوری رجالی در پرتو نگرش کلامی

واکاوی مهم ترین معیار داوری رجالی در پرتو نگرش کلامی

بررسی چیستی معیار ارباب رجال در داوریهای رجالی و به گونه ویژه، تحلیل میزان اثرپذیری دادهه...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00