هشام بن حکم

کتاب مدرسه‌ی کلامی کوفه

مدرسه‌ی کلامی کوفه

کوفه در تاریخ کلام امامیه، به راستی جایگاه ممتاز و اهمیت ویژه‌ای دارد. این برجستگی از آن روست که بازخوانیِ فکری و اندیشه‌ورزیِ این د...

کتاب حقیقتِ ترکیبی انسان از روح و جسم؛ نظریه‌پردازی هشام بن حکم درباره حقیقت انسان

حقیقتِ ترکیبی انسان از روح و جسم؛ نظریه‌پردازی هشام بن حکم درباره حقیقت انسان

امامیه نخستین در موضوع حقیقتِ انسان به «دوآلیسم واقعی» معتقد بود. برخی دیگر از مهم‌ترین آراء درباره حقیقت انسان عبارت بودند از: نظ...

کتاب ابن ­راوندی و دفاع از اندیشه کلامیِ کوفه

ابن ­راوندی و دفاع از اندیشه کلامیِ کوفه

 ابن ­راوندی در دوره­ای، معتزلی بوده و سپس به امامیه گرایش پیدا کرده است. نوشتار حاضر بر آن است به این مسئله بپردازد که ابن­راوندی...

درس جلسه 36

جلسه 36

بررسی روایات مدح و ذم هشام بن حکم

درس جلسه 37

جلسه 37

معرّفی آثار هشام بن حکم

درس جلسه 39

جلسه 39

معرّفی اندیشه های هشام بن حکم (معرفت شناسی)

درس جلسه 40

جلسه 40

معرّفی اندیشه های هشام بن حکم (رابطه‌ی عقل و وحی)

درس جلسه 38

جلسه 38

معرّفی اندیشه های هشام بن حکم (معرفت شناسی)

درس جلسه 41

جلسه 41

معرّفی اندیشه های هشام بن حکم (انسان شناسی، جبر و اختیار)

درس جلسه 42

جلسه 42

معرّفی اندیشه‌های هشام بن حکم (جبر و اختیار)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00