علم غیب

کتاب گستره علم غیب از دیدگاه عهدین و قرآن

گستره علم غیب از دیدگاه عهدین و قرآن

هرچند اعتقاد به غیب و آگاهی از آن، مورد اتفاق ادیان الهی است و یکی از مسائل اساسی علمی و کلامیِ ادیان آسمانی به شمار م یرود، اما گستره علم غیب به خ...

کتاب گستره علم امام در اندیشه علمای شیعه

گستره علم امام در اندیشه علمای شیعه

«علمِ امام» از مسائلی است که همواره اذهان علما و متفکران شیعی و حتی بسیاری از پیروان ائمه علیهم السلام را به خود مشغول کرده است. بدین ر...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00