• 0
  • 272

امکان پیدایشی دیگر در نشانه‌های حتمی ظهور

 آموزه «بداء» از آموزه‌های بسیار مهم و تأثیرگذار در اندیشه امامیه است. این آموزه گستره بسیار وسیعی دارد و در مسئله نشانه‌های حتمی ظهور امام عصرf نیز مطرح می‌گردد. منشأ پیدایش این مسئله، روایات دالّ بر امکان پیدایشی دیگر در تقدیرهای حتمی و از جمله آن‌ها علائم حتمی ظهور است. روایت خاصی از امام جوادj نیز بر امکان بداء در نشانه‌های حتمی وجود دارد؛ در مقابل، روایاتی نیز بر ناممکن بودن تغییر در تقدیرهای حتمی دلالت دارند. روایاتی که بر امکان تغییر در تقدیرهای حتمی دلالت دارند، به دلیل قوّت متن و سند و هم‌چنین سازگاری با عقل مقدم خواهند بود، زیرا قول به عدم امکان تغییر در امور حتمی، راه یافتن عجز و ناتوانی خداوند در تغییر تقدیرها را در پی خواهد داشت؛ افزون بر این‌که جواز بداء در امور حتمی، شواهد قرآنی نیز دارد.


این محتوا فقط برای اعضا قابل مشاهده است.

برای دسترسی به این محتوا، وارد سایت شده و اشتراک کتابخانه را تهیه کنید. (مشاهده راهنما)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00