بداء

کتاب آموزه بداء در اندیشه امامیه از آغاز غیبت تا پایان مدرسه بغداد

آموزه بداء در اندیشه امامیه از آغاز غیبت تا پایان مدرسه بغداد

اندیشه ناب و توحیدی «بداء» گرچه در جامعه مسلمانان نخستین وجو...
کتاب مطالعه تطبیقی آموزه «بداء» در اندیشه میرداماد و صدرالمتألهین

مطالعه تطبیقی آموزه «بداء» در اندیشه میرداماد و صدرالمتألهین

آموزه «بداء» از مسائل مهم در حوزه ارتباط حادث با قدیم بوده و با توجه به امتناع تغییر در ذات الهی و علم ذاتی الهی، همواره حقیق...

کتاب امکان پیدایشی دیگر در نشانه‌های حتمی ظهور

امکان پیدایشی دیگر در نشانه‌های حتمی ظهور

 آموزه «بداء» از آموزه‌های بسیار مهم و تأثیرگذار در اندیشه امامیه است. این آموزه گستره بسیار وسیعی دارد و در مسئله نشانه&zwnj...

کتاب نگاه انتقادی به تبیین سنتی آموزه «بداء» از منظر روایات

نگاه انتقادی به تبیین سنتی آموزه «بداء» از منظر روایات

«بداء» از آموزه‌های اسلامی است که در بیان ساده به این معناست که همه‌چیز تحت مشیت الهی است و خداوند هر آنچه بخواهد،...

درس جلسه 13

جلسه 13

آموزه‌ی بداء

کتاب ﺗﺤلیل آﻣﻮزة «ﺑﺪاء» ﺑﺮ اﺳﺎس رواﻳﺎت اهل بیت علیهم السلام

ﺗﺤلیل آﻣﻮزة «ﺑﺪاء» ﺑﺮ اﺳﺎس رواﻳﺎت اهل بیت علیهم السلام

ﭼﻜﻴﺪه آﻣﻮزة «ﺑﺪاء» از آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺴﻠّﻢ و اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻛﻼم اﻣﺎﻣﻴﻪ اﺳﺖ. ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ آﻣﻮزه و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آن از د...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00