• 0
  • 235

علم غیب پیامبر و امام از نگاه متکلمین و فلاسفه

از جمله رویکردهایی که آموزه ها و مفاهیم دینی با آن ها سنجیده می‌شود دو رویکرد کلامی و فلسفی است که هر کدام با چند روش و نگرش و با پیش فرض‌ها و مبانی خاص به مسائل و مفاهیم دینی می‌نگرند. مقاله پیش رو با توجه به حجم خود، موضوع علم غیب پیامبر و امام را -که از آموزه های ویژه شیعه به شمار می رود- با عنایت به اندیشه چهره‌های شاخص هریک از مکاتب فلسفی و کلامی مشهور بررسی کرده و به اختصار برآیند نظر هریک را در غیب دانی پیامبر و امام و حد و حدود آن مبتنی بر مبانی و پیش فرض ها، برشمرده و حاصل مباحث را به صورت فشرده آورده است.


این محتوا فقط برای اعضا قابل مشاهده است.

برای دسترسی به این محتوا، وارد سایت شده و اشتراک کتابخانه را تهیه کنید. (مشاهده راهنما)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00