معرفت فطری

کتاب فطرت و معرفت فطری از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی

فطرت و معرفت فطری از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی

مبانی معرفت‌شناسی میرزا مهدی اصفهانی(ره) بر پایه نظریه فطرت، در حوزه زبان‌شناسی، جهان‌شناسی و خداشناسی شکل یافته است. به باور وی، فط...

کتاب تأملی دوباره در خداشناسیِ فطری با تأکید بر موانع فطرت و عوامل مانع ­زدایی از آن

تأملی دوباره در خداشناسیِ فطری با تأکید بر موانع فطرت و عوامل مانع ­زدایی از آن

خداشناسیِ فطری با عنایت به موانع فطرت و عوامل مانع ­زدایی از آن، موضوع اصلی مقاله حاضر است. نویسنده کوشیده است با تقریر دوباره تفسیرهای سه­...

درس جلسه 3

جلسه 3

معرفت عقلی و معرفت فطری خداوند

درس جلسه 4

جلسه 4

معرفت عقلی و معرفت فطری خداوند

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00