• 63
  • 1141

معرفت اضطراری در قرون نخستین اسلامی

 

کتاب پیش رو به بازخوانی انگاره معرفت اضطراری امامیان نخستین پرداخته و آن را با نظریه های معرفت شناختی رقیب از جمله «اصحاب حدیث» و «معتزله» مقایسه و بررسی کرده است.

پژوهش حاضر در شش گفتار زیر سامان دهی شده است:

  • مفهوم شناسی
  • معرفت اضطراری در اندیشه امامیان در مدرسه کوفه
  • معرفت اضطراری در اندیشه امامیان در مدرسه قم
  • معرفت اضطراری در اندیشه های اصحاب حدیث
  • معرفت اضطراری در اندیشه معتزله
  • معرفت اضطراری در اندیشه امامیان در مدرسه بغداد
  • پی گفتار: مقایسه دیدگاه ها و جمع بندی نهایی

کتاب معرفت اضطراری در قرون نخستین اسلامی، تألیف علی امیرخانی از سوی پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام، به زبان فارسی، در قطع رقعی، در 284 صفحه به نگارش درآمده است و در سال 1396 با همکاری انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00