قضا و قدر

کتاب مطالعه تطبیقی آموزه «بداء» در اندیشه میرداماد و صدرالمتألهین

مطالعه تطبیقی آموزه «بداء» در اندیشه میرداماد و صدرالمتألهین

آموزه «بداء» از مسائل مهم در حوزه ارتباط حادث با قدیم بوده و با توجه به امتناع تغییر در ذات الهی و علم ذاتی الهی، همواره حقیق...

کتاب مراحل فعل الهی در آیات و روایات

مراحل فعل الهی در آیات و روایات

متکلمان اسلامی برای تحلیل فعل الهی، از اراده استفاده می‌کردند و فاعلیت خداوند را فاعلیت بالاراده می‌دانستند. به اعتقاد آنان، علم الهی برا...

کتاب تبیین آموزه بداء در قرآن با رویکرد شیعی

تبیین آموزه بداء در قرآن با رویکرد شیعی

لفظ «بداء» مشترک بین انسان و خداوند است. فهم دقیق و صحیح بداء در خداوند، مبتنی بر نقل، عقل و وجدان ا...
درس جلسه 8

جلسه 8

شرور و رحمت و قضا و قدر

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00