صفات خداوند

کتاب اسما و صفات خداوند

اسما و صفات خداوند

مقدمه
بحث از اسما و صفات الهی، از مباحث کهن و دیرین در تاریخ عقا...

درس جلسه 45

جلسه 45

معرّفی اندیشه های هشام بن حکم (جسم انگاری خداوند)

درس جلسه 46

جلسه 46

معرّفی اندیشه های هشام بن حکم (جسم انگاری خداوند، مباحث امامت)

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00