تجرید الاعتقاد

کتاب ارزیابی انتقادی استدلال انتفاء بر حسن و قبح عقلی

ارزیابی انتقادی استدلال انتفاء بر حسن و قبح عقلی

آنچه ما «استدلال انتفاء» می‌خوانیم دومین استدلال از سه استدلالی است که خواجه نصیرالدین طوسی، در کتاب تأثیرگذار تجرید الاع...

برنامه آتی درس خارج کلام (نبوت)

درس خارج کلام (نبوت)

پنج‌شنبه‌ها از ساعت 10 صبح تا اذان ظهر

درس جلسه 1

جلسه 1

اثبات صانع

درس جلسه 2

جلسه 2

اثبات صانع

درس جلسه 3

جلسه 3

اثبات صانع

درس جلسه 4

جلسه 4

قدرت الهی

درس جلسه 5

جلسه 5

قدرت الهی

درس جلسه 6

جلسه 6

قدرت الهی

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00