جبر و اختیار

خبر کتاب «آموزه أمر بین أمرین در اندیشه امامیه نخستین» منتشر شد

کتاب «آموزه أمر بین أمرین در اندیشه امامیه نخستین» منتشر شد

کتاب «آموزه أمر بین أمرین در اندیشه امامیه نخستین» به قلم سید حسن طالقانی، توسط انتشارات دارالحدیث منتشر شد.

کتاب تأثیر اندیشه‌های فلسفی بر قرائت فخر رازی از نظریه کسب

تأثیر اندیشه‌های فلسفی بر قرائت فخر رازی از نظریه کسب

نظریه کسب از سوی متکلمان اشعری برای تبیین ارتباط فعل اختیاری انسان (فاعل) و خدا ارائه شده است. بر اساس این نظریه افعال اختیاری، مانند سایرمخلوقات ب...

کتاب میزان هم خوانی ارای اهل سنت درباره فاعلیت انسان با مسئله « امر بین الامرین »

میزان هم خوانی ارای اهل سنت درباره فاعلیت انسان با مسئله « امر بین الامرین »

فاعلیت انسان و چگونگی ارتباط آن با اراده الهی از دیرباز مورد توجه متکلمان و فیلسوفان بوده است. متکلمان اهل سنت با مبانی گوناگون، گرایش&sh...

کتاب تمایز میان خالقیت و فاعلیت؛ نظریه ای ناتمام برای فرار از جبر و تفویض

تمایز میان خالقیت و فاعلیت؛ نظریه ای ناتمام برای فرار از جبر و تفویض

در تاریخ تفکر بشری، مسئله فاعلیت انسان و تبیین ارتباط میان ارادة خدا و ارادة انسان، پاسخ های متعددی یافته و دیدگ...
کتاب پژوهشی در جبر فلسفی و سلطنت نفس در اندیشة محقق خوئی

پژوهشی در جبر فلسفی و سلطنت نفس در اندیشة محقق خوئی

برخی مسائل فلسفی، منشأ جبرگرایی قلمداد شده اند که مهم ترینِ آن ها دو مسئله است: قاعدة فلسفیِ وجوب سابق و مسئله غیرارادی بودن اراده. برخی اصولیان، ق...

کتاب جستارهایی در باب ضرورت علیت و اختیار

جستارهایی در باب ضرورت علیت و اختیار

کتاب «جستارهایی در باب ضرورت علیت و اختیار» مجموعه مقالاتی در خصوص اختیار و ضرورت علیت و ارتباط این دو است. این مقالات در سه دهه گذشته،...

درس جلسه 41

جلسه 41

معرّفی اندیشه های هشام بن حکم (انسان شناسی، جبر و اختیار)

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00