راهنماشناسی

درس نشست 2: نظریه امامت و ولایت فیلسوفان و عارفان

نشست 2: نظریه امامت و ولایت فیلسوفان و عارفان

حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه در دومین کارگاه مدرسه تابستانی کلام امامیه که در روز سه شنبه 26 مرداد در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفه...

درس نشست 3: نقد نظریه‌های امامت آکادمسین‌های معاصر

نشست 3: نقد نظریه‌های امامت آکادمسین‌های معاصر

حجت الاسلام دکتر سید علی طالقانی عضو هیئت علمی دفتر تبیلغات اسلامی – شعبه خراسان رضوی در دومین کارگاه مدرسه تابستانی کلام امامیه که در روز سه...

درس نشست 5: رابطه‌ی امام و قرآن از دیدگاه احادیث و محدثان امامیه

نشست 5: رابطه‌ی امام و قرآن از دیدگاه احادیث و محدثان امامیه

حجت الاسلام دکتر علی نصیری در دومین روز از دومین کارگاه مدرسه تابستانی کلام امامیه که در روز چهارشنبه 27 مرداد در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه...

درس نشست 6: رابطه‌ی امام و قرآن در نظریه‌ی تفسیر قرآن به قرآن

نشست 6: رابطه‌ی امام و قرآن در نظریه‌ی تفسیر قرآن به قرآن

حجت الاسلام دکتر کاظم قاضی زاده در دومین روز از دومین کارگاه مدرسه تابستانی کلام امامیه که در روز چهارشنبه 27 مرداد در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه...

درس نشست 7: رابطه‌ی امام و قرآن از دیدگاه اصولیان

نشست 7: رابطه‌ی امام و قرآن از دیدگاه اصولیان

حجت الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی در دومین روز از دومین دوره مدرسه تابستانی کلام امامیه که در روز چهارشنبه 27 مرداد در مرکز تحقیقات رایانه...

درس نشست 9: علم امام از منظر متکلمان و فیلسوفان

نشست 9: علم امام از منظر متکلمان و فیلسوفان

حجت الاسلام دکتر محمدحسن قدردان قراملکی در سومین روز از دومین دوره مدرسه تابستانی کلام امامیه که در روز پنج شنبه 28 مرداد در مرکز تحقیقات...

درس نشست 10: امام تاریخی و علم ویژه

نشست 10: امام تاریخی و علم ویژه

دکتر نعمت الله صفری فروشانی در سومین روز از دومین دوره مدرسه تابستانی کلام امامیه که در روز پنج شنبه 28 مرداد در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه...

درس نشست 11: علم امام در قرآن و حدیث

نشست 11: علم امام در قرآن و حدیث

حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار در سومین روز از دومین دوره مدرسه تابستانی کلام امامیه که در روز پنج شنبه 28 مرداد در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00