مسائل جدید کلامی

کتاب عقل و اعتقاد دینی؛ درآمدی بر فلسفه دین

عقل و اعتقاد دینی؛ درآمدی بر فلسفه دین

آیا خدایی قادر مطلق و عالم مطلق وجود دارد؟ آیا وجود خداوند با وجود شر در عالم سازگار است؟ آیا علم و دین با یکدیگر س...

کتاب کلام کاربردی؛ ضرورت و هویت (تطبیقی در ناکامی ‌و کامیابی کلام جدید یا کلام کاربردی)

کلام کاربردی؛ ضرورت و هویت (تطبیقی در ناکامی ‌و کامیابی کلام جدید یا کلام کاربردی)

«کلام جدید» از جمله رویکردهای برآمده از خاستگاه تاریخی ـ فکری تحولات دوران مدرن و نگرش‌های اومانیسمی‌ دوران معاصر است که در گ...

نشست علمی فقه و حقوق بشر

فقه و حقوق بشر

نشست علمی «فقه و حقوق بشر» از سلسله نشست‌های «گفتمان معرفت» در شب‌های ماه مبارک رمضان، توسط مرکز تحقیقات اسلامی ح...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00