جستجو

شواهدی بر برنامه سیاسی و حکومتی امام حسینع

یادداشت استاد سبحانی در کانال شخصی

شواهدی بر برنامه سیاسی و حکومتی امام حسین(ع)

نویسنده: محمدتقی سبحانی

به دنبال یادداشت قبلی برخی از دوستان پرسیده اند که دلائل شما چیست و برخی دیگر در مقام نقض برآمده‌اند. در این نوشته به هر دو بخش پاسخ می دهم.


ادامه مطلب...
آیا امام حسینع برای حکومت قیام کرد

یادداشت استاد سبحانی در کانال شخصی

آیا امام حسین(ع) برای حکومت قیام کرد؟

نویسنده: محمدتقی سبحانی

در سده معاصر این پرسش بارها به میان آمده و دیدگاه های گوناگونی را برانگیخته است؛ از گروهی این حرکت را منحصر در یک قیام سیاسی می کردند تا آنان که همه حرکت ایشان را در قالب یک «فرار از حکومت جور» به تصویر کشیدند.


ادامه مطلب...
کرامت نگاری و کرامت سازی در عرفان اهمیت و آسیبها

یادداشت استاد سبحانی در کانال شخصی

کرامت نگاری و کرامت سازی در عرفان؛ اهمیت و آسیب‌ها

نویسنده: محمدتقی سبحانی

مفهوم کرامت در کنار معجزه از دیرباز در منابع کلامی مورد بحث قرار گرفته. همزمان در تصوف نیز مفهوم کرامت به صورت روزافزون پرورش و گسترش یافته و کتاب های بسیار در کرامات و مقامات عارفان به رشته تحریر در آمده است.


ادامه مطلب...
جایگاه میرزای اصفهانی در دانش اصول

یادداشت استاد سبحانی در کانال شخصی

جایگاه میرزای اصفهانی در دانش اصول

نویسنده: محمدتقی سبحانی

یکی از نویسندگان اخیرا در مقام تعرض به مبانی اصولی میرزای اصفهانی برآمده و ضمن بیان ملازمه میان علم اصول و فلسفه، از کسانی که فلسفه خوانی را منع می کنند، شکوه سرداده است.


ادامه مطلب...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00