افعال الهی

کتاب آموزه بداء در اندیشه امامیه از آغاز غیبت تا پایان مدرسه بغداد

آموزه بداء در اندیشه امامیه از آغاز غیبت تا پایان مدرسه بغداد

اندیشه ناب و توحیدی «بداء» گرچه در جامعه مسلمانان نخستین وجو...
کتاب مشیت الهی از منظر روایات ( با تکیه بر کتاب کافی و شارحان آن)

مشیت الهی از منظر روایات ( با تکیه بر کتاب کافی و شارحان آن)

«مشیت الهی» از صفاتی است که کمتر مورد توجه حکما و متکلمان قرار گرفته است؛ در حالی که در آیات قرآن و روایات، جایگاه برجسته&zwn...

درس جلسه 11

جلسه 11

اراده و مشیت

درس جلسه 12

جلسه 12

شمول اراده الهی و مراتب فعل حق تعالی

درس جلسه 13

جلسه 13

آموزه‌ی بداء

درس جلسه 14

جلسه 14

آموزه امر بین الامرین

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00