معرفی استاد

پژوهش‌های موضوعی کلامی

تفسیر روایی آیات معاد

بررسی آموزه‌ی معاد، بر پایه‌ی آیات قرآن و روایات، با محوریت کتاب بحار الانوار


معاد به عنوان یکی از ارکان پنجگانه اصول عقائد، متکفل بحث پیرامون آینده محتومی است که سرانجام بشر در آن رقم خواهد خورد.
بحث پیرامون معاد، کیفیت آن و وقایعی که در عوالم پس از مرگ اتفاق می افتد از جهتی با دیگر بحث های اعتقادی متفاوت است و آن تفاوت در این است که بخش عظیمی از اعتقادات و گزاره های دینی پیرامون معاد هنوز محقق نشده اند و بحث پیرامون آنها تنها از طریق مراجعه به نصوص ممکن است.
استاد محترم در این دوره درسی، با تمسک به برخی از نصوص (همچون آیه شریفه «کما بدأکم تعودون» که کیفیت معاد را بسان کیفیت خلقت نخستین انسان دانسته است، برای کشف و تبیین کیفیت معاد به سراغ مباحث خلقت رفته است و با استفاده از منابع کتاب و سنت تلاش نموده است تصویری دقیق و تحلیلی از خلقت انسان و به تبع آن نحوه معاد او ارائه دهد.

فهرست دروس

معرفی استاد

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00