بیوگرافی

تحصیلات

 • دکترای فلسفة تحلیلی: پژوهشکده فلسفة تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات)، تهران، ایران.
 • سطح چهار حوزه (فقه و اصول): حوزة علمیة قم، قم، ایران. (آماده برای ارائة پایان‌نامه ـ آزمون نهایی 1/9/1386)
 • سطح سه حوزه (فقه و اصول): حوزه علمیه قم، قم، ایران.
 • سطح دو حوزه (فقه عمومی): حوزه علمیه قم، قم، ایران.

آشنایی با زبان‌های خارجی 

 • عربی
 • انگلیسی
 • آلمانی
 • کارت هدیه و لوح سپاس از جانب رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به دلیل تلاش‌های تعلیمی و تربیتی. 1390. 
 • تقدیرنامه از جانب معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به دلیل کسب رتبة عالی در ارزشیابی آموزشی. 1389. 
 • نیم سکه بهار آزادی و لوح تقدیر از جانب معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان به دلیل تلاش در عرصة آموزش. 1387. 
 • لوح تقدیر از جانب معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. 1386. 
 • لوح سپاس از جانب رئیس مؤسسة پژوهشی انتظار نور به دلیل تلاش در تبیین و نشر معارف تشیع و فرهنگ مهدویت. آذر 1385. 
 • لوح تقدیر از جانب رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم به دلیل تولید پژوهش‌های نوآمد. 1384. 
 • ربع سکه بهار آزادی و لوح تقدیر از جانب رئیس دفتر تبلیغات اصفهان به دلیل همکاری مؤثر و مفید در عرصة پژوهش. 1384. 
 • ربع سکه بهار آزادی و لوح تقدیر از جانب رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم به دلیل تلاش در عرصة تحقیقات اسلامی. آذر 1383. 
 • لوح سپاس از جانب معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی مشهد به دلیل سخنرانی در نخستین همایش دانشجویی زنان. 1382.

تدریس

مرکز تخصصی آخوند خراسانی (مشهد)

 • فلسفه‌ی اشراق: معرفت شناسی سهروردی، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم 1395-1396
 • کلام اسلامی: معاد در کلام امامیه، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم 1395-1396
 • تاریخ فرق کلامی: فرق نخستین و معتزله، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی کلام مقارن؛ نیسمال 1395-1396
 • فلسفه‌ی مشاء: نمط ثالث اشارات، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال اول 1395-1396
 • منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی کلام مقارن؛ نیسمال دوم 1394-1395
 • روش تحقیق در کلام مقارن، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی کلام مقارن؛ نیسمال دوم 1394-1395
 • روش تحقیق تخصصی، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم 1394-1395
 • منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم 1394-1395
 • روش تحقیق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال اول 1394-1395
 • منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال اول 1394-1395
 • روش تحقیق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی کلام مقارن؛ نیسمال اول 1394-1395
 • منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی کلام مقارن؛ نیسمال اول 1394-1395
 • زبان تخصصی، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی علوم حدیث؛ نیمسال اول 1394 ـ 1395
 • روش تحقیق، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فقه مقارن؛ نیمسال دوم 1393 ـ 1394
 • زبان تخصصی، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی علوم حدیث؛ نیمسال دوم 1393 ـ 1394.

دانشگاه قرآن و حدیث (قم)

 • کلام جدید، (2 واحد) مقطع کارشناسی ارشد؛ نیمسال دوم 1393 ـ 1394
 • کلام جدید، (2 واحد) مقطع کارشناسی ارشد؛ نیمسال دوم 1392 ـ 1393.

دانشگاه فردوسی (مشهد)

 • فلسفه‌ی علم، (2 واحد) مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول 1391 ـ 1392
 • فلسفه‌ی علم، (2 واحد) مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول 1390 ـ 1391.

دانشگاه خیام (مشهد)

 • کلیات فلسفه، (6 واحد) مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول 1389 ـ 1390.

دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی (مشهد)

 • نهایة الحکمة، سطح سه حوزه‌ی علمیه؛ نیمسال اول و دوم 1392 ـ 1393
 • جریان‌ها و مسائل فرهنگی و اجتماعی، (2 واحد) دوره‌ی عالی آموزشی وعظ و خطابه؛ نیمسال اول 1392 ـ 1393
 • مسائل و جریان‌های فرهنگی و اجتماعی، (2 واحد) دوره‌ی عالی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی؛ نیمسال اول 1390 ـ 1391
 • فلسفه‌ی اسلامی (دوره‌ی کامل کتاب بدایة الحکمة معادل 8 واحد) سطح دو حوزه؛ نیمسال اول و دوم 1389- 1390
 • کلام جدید (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیمسال دوم 1388 ـ 1389
 • کلام جدید (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیمسال اول 1388 ـ 1389
 • فلسفه‌ی دین (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1382 ـ 1383
 • کلام تطبیقی (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1381 ـ 1382
 • کلام اسلامی (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1380 ـ 1381
 • کلام اسلامی (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیسمال دوم 1380 ـ 1381
 • منطق صوری (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1379 ـ 1380.

دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان (اصفهان)

 • فلسفه‌ی دین، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال دوم 1386 ـ 1387
 • کلام جدید، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1386 ـ 1387
 • انسان جدید، دنیای جدید، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال دوم 1385 ـ 1386
 • معرفت شناسی، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1385 ـ 1386
 • رشته‌های فلسفی در جهان امروز، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1384 ـ 1385
 • کلیات فلسفه، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1383 ـ 1384.

حوزه‌ی علمیه، مشهد

 • بررسی‌های اصولی (مباحث الموافقه)، 1395-1396
 • بررسی‌های اصولی (مباحث الحکم)، 1394-1395
 • بررسی‌های اصولی (مباحث القطع)، 1393-1394
 • نهایه‌ی الحکمة: تفسیر و بررسی (ادامه‌ی مباحث)، 1393-1394
 • نهایه‌ی الحکمة: تفسیر و بررسی، 1392 ـ 1393
 • اصول فقه (جلد اول اصول الفقه ـ مظفر)، نیمسال اول و دوم 1384 ـ 1385
 • کلام اسلامی. سطح سه حوزه. نیمسال اول 1381 ـ 1382. دارالفقاهه ثامن
 • منطق جدید (درآمدی بر منطق جدید ـ ضیاء موحد)، نیمسال دوم 1380 ـ 1381
 • منطق جدید (درآمدی بر منطق جدید ـ ضیاء موحد)، نیمسال اول 1380 ـ 1381
 • منطق (دوره‌ی کامل المنطق ـ مظفر)، نیمسال اول و دوم 1379 ـ 1380
 • اصول فقه (قطع و ظن رسائل شیخ انصاری)، نیمسال اول و دوم 1378 ـ 1379
 • اصول فقه (حلقات شهید صدر)، نیمسال اول و دوم 1376 ـ 1377
 • نحو (سیوطی)، نیمسال اول و دوم 1375 ـ 1376. 
 • صرف (صرف ساده)، نیمسال اول و دوم 1374 ـ 1375.

مؤسسات و مراکز پژوهشی و فرهنگی

 • آشنایی با معرفت‌شناسی معاصر. مجمع عالی حکمت مشهد. نیمسال دوم.1395-1396
 • آشنایی با مبانی معرفت‌شناسی معاصر. مجمع عالی حکمت مشهد. 18 شهریور 1395
 • انسان‌شناسی وحیانی. مرکز مهدویت خراسان رضوی. مشهد. نیمسال اول 1394- 1395
 • امامت در الاهیات شیعه. مرکز مهدویت خراسان رضوی. مشهد. 16 و 17 دی‌ماه 1394، (شش جلسه).
 • حکمت متعالیه (مباحث نفس اسفار، جلد هشتم)[به زبان انگلیسی]. مرکز پژوهشی جامعه‌ی المصطفی العالمیه‌ی ـ مشهد. 1393 ـ 1394
 • کلام جدید. نیمسال اول 1393-1394. مجمع عالی حکمت مشهد
 • عرفان اسلامی (شرح بخشی ازکتاب منازل السائرین). نیمسال اول 1384 ـ 1385. مؤسسه‌ی فرهنگی ـ انتشاراتی گل آفتاب. مشهد
 • کلام جدید (2 واحد)، نیمسال دوم 1381 ـ 1382. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد
 • معرفت‌شناسی (2 واحد)، نیمسال اول 1381 ـ 1382. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد
 • تاریخ فلسفه‌ی اسلامی (1 واحد)، تابستان 1381. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد
 • فلسفه‌ی دین (2 واحد)، تابستان 1381. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد
 • فلسفه‌ی اسلامی (دوره‌ی کامل کتاب بدایه‌ی الحکمه‌یمعادل 8 واحد)، نیمسال اول و دوم 1380 ـ 1381. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد.
تدریس و شرکت در کارگاه‌های آموزشی
 • دبیر علمی دومین مدرسه‌ی تابستانی کلامی امامیه: مرکز تخصصی آخوند خراسانی و انجمن کلام حوزه. مشهد ـ اول تا سوم شهریور 1395
 • دبیر علمی چهارمین همایش مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 13 بهمن 1390
 • ارائه‌ی بحث با عنوان "استنتاج از راه بهترین تبیین." برای دانش‌پژوهان گروه آموزشی فلسفه و کلام. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 28 دی 1390
 • تدریس در سلسله کارگاه‌های سیر تفکر فلسفی در قرن بیستم (12 جلسه)، اسفند 1389 ـ بهار 1390. جهاد دانشگاهی مشهد
 • ارائه‌ی بحث در کارگاه سه روزه‌ی زبان، شناخت و واقعیت با عنوان "نام‌های بی‌مصداق.". پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 8 مهر 1388
 • دبیر علمی اولین نشست فلسفی هویت فلسفه‌ی اسلامی با حضور دکتر رضا داوری اردکانی و دکتر غلامرضا اعوانی. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. آبان 1386
 • دبیر علمی دومین نشست فلسفی هویت فلسفه‌ی اسلامی با حضور دکتر محمد لگنهاوسن و استاد حسین عشاقی. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. دی 1386
 • نقد کتاب «خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه‌های شیعی در عصر امامان» (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ قم ـ 1385)، نوشته‌ی آقای علی آقانوری. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. مهر 1386
 • تدریس در سلسله کارگاه‌های فلسفه‌ی دین (8 جلسه)، پاییز 1384. جهاد دانشگاهی مشهد
 • تدریس در سلسله کارگاه‌های روش‌شناسی علوم انسانی (8 جلسه)، تابستان 1384. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
 • تدریس در سلسله کارگاه‌های فلسفه‌ی دین (10 جلسه)، پاییز 1383. جهاد دانشگاهی مشهد
 • تدریس در کارگاه روش‌شناسی نقد اندیشه‌ها (8 جلسه)، تابستان 1383. جهاد دانشگاهی مشهد
 • تدریس در طرح سراج (6 جلسه)، زمستان 1379 ـ بهار 1380. مؤسسه خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی. مشهد.
فعالیت آموزشی
 • طراحی دوره‌های تربیت مربی الاهیات برای کودکان
 • طراحی و تدوین سرفصل‌های «مقطع سطح سه معرفت‌شناسی». (1383). مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد
 • عضو شورای علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام (1389 تاکنون). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد
 • مشاور معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان (1383 ـ 1386)
 • طراحی و مدیریت علمی «دوره‌ی عمومی فلسفه و کلام» (1383 ـ 1386). دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
 • طراحی «دوره‌ی تخصصی کلام جدید» (1380). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد
 • طراحی «دوره‌ی عمومی دین‌پژوهی و کلام جدید» (1379). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

سخنرانی و ارائه‌ی بحث آکادمیک

سخنرانی‌های علمی و ارائه‌ی مقاله در سمینارها با دعوت رسمی

 • «دین، اخلاق، تجدد» مجتمع دانش‌آموختگان قرآن و حدیثدر اصفهان. 12 آذر 1395
 • «اجتهاد و تقلید در عقاید» دومین مدرسه‌ی تابستانی کلامی امامیه: مرکز تخصصی آخوند خراسانی و انجمن کلام حوزه. مشهد ـ اول شهریور 1395
 • «نقد نظریه‌های امامت آکادمیسین‌های معاصر» دومین مدرسه‌ی تابستانی کلامی امامیه: انجمن کلام حوزه. اصفهان ـ 26 مرداد 1395
 • «فلسفه‌ی علم پوپری و امکان علوم تجربی اسلامی» مؤسسه‌ی مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام. مشهد. 9 آبان 1392
 • «ترمینولوژی معاد جسمانی» مدرسه‌ی تابستانی کلامی امامیه: دانشگاه قرآن و حدیث، شهریور 1394
 • «معاد جسمانی و مسأله‌ی این‌همانی» مدرسه‌ی تابستانی فلسفه‌ی دین: پژوهشکده‌ی فلسفه‌ی تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 1393.
 • جاندارانگاری: پژوهشکده‌ی فلسفه‌ی تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 1393
 • دو جلسه با کارگروه اقتصاد: دکتر فخلعی و... 
 • «استنتاج از راه بهترین تبیین» ارائه‌ی بحث در گروه آموزشی فلسفه و کلام. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 28 دی 1390
 • "نام‌های بی‌مصداق."ارائه‌ی بحث در کارگاه سه روزه‌ی زبان، شناخت و واقعیت. پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 8 مهر 1388
 • در جمع اساتید علوم قرآنی کشور، دانشگاه اوقاف مشهد: تابستان 1393
 • “The Doctrine of the Raj’a in Twelver Shi’ism and its Similarity to the Doctrine of the Resurrection of Jesus in Christianity.” At inter-faith dialogue seminar. International Al-Mustafa University, Mashhad branch. 2013, August13. 
 • "امکان‌سنجی علوم تجربی دینی در چارچوب فلسفه‌ی علم پوپر."در چهارمینهمایش مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 13 بهمن 1390
 • "جریان‌شناسی تحلیلی اسلامی‌سازی علوم انسانی در ایران." در سومینهمایش مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 22 مهر 1389
 • "نقد جریان روشنفکری دینی در دهه‌ی اخیر."در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 16 دی 1388
 • "جریان‌شناسی کلام جدید."در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. آبان 1388
 • "نقد و بررسی نظریه‌ی قرآن محمدی عبدالکریم سروش."در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 7 شهریور 1387
 • "کارکرد روشنفکری دینی در دو دهه‌ی اخیر." در دومینسمینار دین و مدرنیته‌ی: آسیب‌شناسی روشنفکری دینی. مؤسسه‌ی گفتگوی ادیان و حسینیه‌ی ارشاد. تهران. 15 شهریور 1386
 • "ارزیابی معرفتی پروژه‌ی فکری عبدالکریم سروش." در همایش بررسی آراء دین‌شناسانه‌ی عبدالکریم سروش. (به دعوتانجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان) دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان. 26 آذر 1386
 • "اسلام و مدرنیته: سازگاری یا ناسازگاری؟" در سمینار دین و مدرنیته. مؤسسه‌ی گفتگوی ادیان و حسینیه‌ی ارشاد. تهران. 26 مرداد 1385
 • "امکان و چگونگی دینداری در عصر عدم قطعیت."در دانشکده‌ی الهیات دانشگاه فردوسی. مشهد. 24 اردیبهشت 1385. (به دعوت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی دانشکده‌ی الهیات)
 • "آموزه‌های تشیّع و حقوق بشر" در میزگردآیا اسلام شیعی با حقوق بشر سازگار است؟، جهاد دانشگاهی مشهد. دانشکده‌ی الهیات دانشگاه فردوسی. مشهد. اردیبهشت 1384
 • "چرا باید در اندیشه‌ی احقاق حقوق زنان بود؟" در همایش اجتماعی برای زنان، نه زنانی برای اجتماع. جهاد دانشگاهی مشهد. دانشگاه فردوسی. مشهد. آذر 1382

خطابه در سلسله سخنرانی‌های گروه 

 • نظریه‌ی تقوم و مقایسه‌ی آن با هایلومورفیسم. پژوهشکده‌ی فلسفه‌ی تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 15 آذر 1389
 • علیّت درونم‌اند. پژوهشکده‌ی فلسفه‌ی تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 22 اسفند 1390

سخنرانی‌های علمی در مجامع دانشجویی 

 • چرا خداناباوری ناموجّه است؟. مشهد، 1389
 • دین داری به مثابه‌ی شیوه‌ی زیستن. مشهد، 1390.

سردبیری و فعالیت‌های ویرایشی

 • سردبیری و ویراستاریمجله‌ی تخصصی اخلاق. ش 9-10. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. اصفهان
 • ویراستاری درس‌گفتارهای دکتر عباس منوچهری: روش‌شناسی علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد
 • ویراستاری درس‌گفتارهای دکتر محمدرضا ریخته‌گران: فلسفه‌ی معاصر. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد
 • ویراستاری درس‌گفتارهای آقای مصطفی ملکیان: جریان‌شناسی فرهنگی معاصر. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد
 • ویراستاری درس‌گفتارهای آقای محمد مجتهد شبستری: الهیات جدید مسیحی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

فعالیت‌های پژوهشی

 • عضو شورای علمی گروه پژوهشی فلسفه و کلام. (1384 تاکنون) دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد
 • مدیر کلان پروژه‌ی نفس. (1386) پژوهشکده‌ی فلسفه و کلام. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قم
 • عضو شورای علمی گروه پژوهشی دین‌پژوهی. (1383) دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

سوابق اجرایی و مدیریتی

 • مدیر گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی (مرداد 1394 تاکنون). مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد.
 • معاونت «گروه آموزشی فلسفه و کلام» (1378 ـ 1379). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
 • مدیر بخش طرح و برنامه‌ی معاونت پژوهش (1379 ـ 1380). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
 • تأسیس و مدیریت «گروه آموزشی دین‌پژوهی و کلام جدید»(1379 ـ 1381). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
 • عضو هیأت مؤسس و مدیر «دانشنامه‌ی جوان مسلمان» (1379 ـ 1381). مشهد.
 • عضو هیأت مؤسس و مدیر «مرکز پژوهشهای کلامی» (1380 ـ 1382). مشهد.

آثار و تألیفات

کتاب

 • مسأله‌ی نفس و بدن: دیدگاه صدرایی و دوگانه‌انگاری دکارتی. قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ص. 1395. 
 • پدیدارشناسی رویکرد عوامانه به واقعه‌یعاشورا. تهران: اداره کل پژوهشهای سیما. 1380. 
 • معاد جسمانی و مسأله‌ی این‌همانی. قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ص. در دست انتشار. 
 • کتاب‌شناخت علوم عقلی اسلامی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (تحویل‌شده در 1391). 
 • جریان‌شناسی مباحث کلام جدید در ایران (دوره‌ی دوم). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (تحویل‌شده در 1391). 
 • جریان‌شناسی مباحث کلام جدید در ایران (دوره‌ی سوم). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (تحویل‌شده در 1391). 
 • نفس و بدن در ابن‌سینا و ملاصدرا. تهران: پژوهشکده علوم شناختی. در دست انجام. 
 • تقلید به منزله‌ی منبع معرفت. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. در دست انجام.

مقاله

 • "عقلانیت و دین‌داری: دفاع از سازگاری."فصلنامه‌ی علمیپژوهشی تحقیقات کلامی. سال سوم، شماره‌ی نهم، تابستان 1394. صص 7-15. قم: انجمن کلام اسلامی حوزه. 
 • "استنتاج امر مشاهده‌نشده از امر مشاهده‌شده: استقراء، قیاسیا استنتاج از راه بهترین تبیین؟" فصلنامه‌ی علمی پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی. سال 17، شماره‌ی 70، بهار 1391. صص 79-102. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 
 • "بررسی استدلال‌های دیوید هیوم علیه عقل‌گرایی اخلاقی ِ ساموئل کلارک." فصلنامه‌ی علمی پژوهشی پژوهشهای اخلاقی. سال اول، شماره‌ی سوم، بهار 1390. صص. 49-76. قم: دانشگاه قم. 
 • "ماهیت زبان دینی." در دست بررسی. 
 • "بررسی دو روایت ناواقع‌گرایانه از علیت عدمی: روایت دیویدسونی و روایت فرایندگرایانه." در دست بررسی. 
 • "مشکل نامهای تهی برای میل‌گرایی و راه حل گزاره‌های رخنه‌دار به روایت دیوید براون." در دست بررسی. 
 • "زبان دینی: مرور معماها و راه حل‌ها."در دست بررسی. 
 • "دفاع از کریپکی: نظریه‌ی ارجاع مستقیم در باب اسماء انواع طبیعی." در دست بررسی. 
 • "ابوالخطاب، محمدبن ابی‌زینب." در دست انتشار در دانشنامه جهان اسلام. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 
 • "خیاط، ابوالحسین." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 16. (صص 548-551) غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1390. (2011) 
 • "خلق و امر (در عرفان)." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 16. (صص 45-46) غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1390. (2011) 
 • "حلولیه." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 14. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1389. 
 • "حلول و اتحاد." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 14. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1389. 
 • "حکمت (در قرآن و حدیث)." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 13. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1388. 
 • "جمل العلم و العمل." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 10. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1385. 
 • "جعدبن درهم." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 10. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1385. 
 • "ثواب و عقاب (در قرآن و تفسیر، حدیث، کلام، اصول فقه و فقه، فلسفه و عرفان)." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 9. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1384. 
 • "تولید." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 8. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1383. 
 • "پوپر، پایا و تئوری‌های علمی ایدئولوژیک؛ گزاره‌های مشاهدتی ِایدئولوژیک چگونه می‌توانند ایدئولوژیِ اشراب‌شده در نظریات علمی را تخلیه کنند؟"(ادامه‌ی بحث با دکتر علی پایا)، در سایت دین‌آنلاین، 26/12/2014 - دی‌ماه 1393. 
 • "آیا پایا راه خود را از پوپر جدا می‌کند؟". در مجله‌ی باور فلسفی. ش 3. شهریور 1392. 
 • "چرا پوپری‌ها نمی‌توانند از پذیرش امکان علوم تجربی اسلامی شانه خالی کنند؟". در مجله‌ی باور فلسفی. ش 2. خرداد 1392. 
 • "زبان دینی: بازخوانی موضوع." در جستارهایی در کلام جدید. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. در دست انتشار. 
 • "رابطه‌ی اخلاق و سیاست از دیدگاه ابن‌سینا." در مجله‌ی تخصصی اخلاق. ش 9-10. صص 203-221. اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. 1386. 
 • "تحلیل فلسفی مفهوم انتظار." در مجموعه مقالات هشتمین گفتمان مهدویت. جلد 1. مؤسسه‌ی پژوهشی انتظار نور (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم). قم. 1386. 
 • "یاد ایام." در صدرای زمان: یادنامه‌ی حکیم متأله سید جلال‌الدین آشتیانی. به کوشش معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1384. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 
 • "آیا میرزا مهدی اصفهانی اکیژنالیست است؟ (بحثی تطبیقی در فلسفه‌ی نفس میرزای اصفهانی)" در خردنامه همشهری، 30 اردیبهشت 1383. تجدیدچاپ شده درنگاهی به مکتب تفکیک، صص. 151-160. به کوشش سیدباقر عبداللهی و علی پورمحمدی. تهران: انتشارات همشهری، بهار 1384. 
 • "ترمینولوژی جریان‌شناسی فرهنگی." در مجله‌ی حوزه. ش 119. آذر و دی 1382. صص 9-62. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم. 1382.
 • "جایگاه درایه‌یالحدیث و رجال‌الحدیث در فرایند استنباط." در مجله‌ی نگاه حوزه. ش 65-68. صص 266-271. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1379. 
 • "نگاهی به جوان در تراث دینی." در مجله‌ی نگاه حوزه. ش 49-50. صص 68-71. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1378. 
 • "سهم زنان در تذکره‌یالاولیاء و نفحات‌الانس." در مجله‌ی نگاه حوزه. ش 43-44. صص 16-17. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1379. 
 • "نقد و بررسی «درآمدی بر هرمنوتیک» (احمد واعظی)."در مجله‌ی نگاه حوزه. ش 90-93. صص 227-231. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. اسفند 1381. 
 • "دو جریان تفکیکی." در روزنامه‌ی همشهری. شماره‌ی 2981، 27 بهمن 1381. 
 • "تأملاتی در باب حقوق بشر دینی." در روزنامه‌ی شرق. شماره‌ی 19، 25 شهریور 1382. 
 • "سرمقاله." در مجله‌ی تخصصی اخلاق. ش 9-10. صص 203-221. اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. 1386.

راهنمایی و مشاوره‌ی رساله‌های علمی

 • استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: بررسی دفاعیه آلوین پلنتینگا در مسأله منطقی شر. مهدی سرو چراغی. مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان. 1394 
 • استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: مشروعیت تقنین در اندیشه شیخ فضل الله نوری، امام خمینی و سید محمد باقر صدر. محمد وظیفه‌مندرودپشتی. مشهد ـ مرکز تخصصی آخوند خراسانی. 1395 
 • مشاوره‌ی رساله‌ی دکتری با عنوان: بررسی استدلال‌های ملاصدرا بر تجرد نفس از منظر فلسفه‌ی تحلیلی. محمد سادات منصوری. پژوهشکده‌ی علوم شناختی. 

محفل اندیشه

(مشاهده همه)
موردی یافت نشد.

آرشیو برنامه‌ها

(مشاهده همه)

عنوان:

 • 00:00
 • 00:00