بیوگرافی

تحصیلات دانشگاهی

 • سال 1395: اخذ مدرک دکترای فلسفه تحلیلی، پژوهشکده فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات - IPM)، تهران، ایران.

فرصت مطالعاتی دوره دکتری

 • سال 2012: University of Massachusetts, Amherst

تحصیلات حوزوی

 • سال 1387: پایان دوره سطح چهار حوزه (فقه و اصول)، حوزه علمیه قم، قم، ایران. (تاریخ پنجمین آزمون خارج اصول: 17/3/1386؛ تاریخ پنجمین آزمون خارج فقه: 30/8/1387) 
 • سال 1386: اخذ مدرک سطح سه حوزه (فقه و اصول)، حوزه علمیه قم، قم، ایران. موضوع رساله: رابطه نفس و بدن نزد ملاصدرا و دوئالیست‌های غربی. (استاد راهنما: آیةالله غلامرضا فیاضی؛ استاد مشاور: دکتر امیر دیوانی؛ دفاع با درجه عالی)
 • سال 1383: اخذ مدرک سطح دو حوزه (فقه عمومی)، حوزه علمیه قم، قم، ایران.
 • سال 1372-1380: هشت سال خارج فقه و اصول در محضر آیات عظام وحید خراسانی، شیخ جواد تبریزی، میرزا علی آقا فلسفی، سید محمدکاظم حائری، سید احمد مددی. شش سال سطوح عالی فلسفه و عرفان اسلامی در محضر حضرات اساتید و آیات عبدالله جوادی آملی، حسن حسن‌زاده آملی و سید جلال‌الدین آشتیانی. 
 • سال 1367-1372: تحصیل رسائل، مکاسب و کفایة الاصول در محضر اساتید عظیم الشأن سید رضا کلاهدوزان، شیخ مصطفی اعتمادی، شیخ احمد پایانی، سید رسول موسوی تهرانی. تحصیل شرح لمعه در محضر استاد سید میرزا حسن صالحی (مشهد).
 • سال 1365-1367: تحصیل زبان و ادبیات عرب، شامل: صمدیه، سیوطی، مغنی باب اول و رابع، مطول، شرح نظّام و مقامات حریری نزد استاد عظیم الشأن حجت هاشمی خراسانی (مشهد).
 • سال 1364: ورود به حوزه علمیه، اصفهان، ایران.

آثار

کتاب‌ها

 • آشنایی با معرفت‌شناسی معاصر (متن آموزشی) جلد اول: چیستیِ معرفت و نظریات توجیه معرفتی. قم: قطب تعمیق ایمان دینی. (تحویل‌شده در 1400).
 • مسئله نفس و بدن: دیدگاه صدرایی و دوگانهانگاری دکارتی. قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ص. 1395.
 • پدیدارشناسی رویکرد عوامانه به واقعه عاشورا. تهران: اداره کل پژوهشهای سیما. 1380.
 • معاد جسمانی و مسئله اینهمانی. قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ص. در دست انتشار.
 • نفس و بدن در ابنسینا و ملاصدرا. تهران: پژوهشکده علوم شناختی. در دست انتشار.
 • کتابشناخت علوم عقلی اسلامی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (تحویل‌شده در 1391).
 • جریانشناسی مباحث کلام جدید در ایران (دوره دوم). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (تحویل‌شده در 1391).
 • جریانشناسی مباحث کلام جدید در ایران (دوره سوم). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (تحویل‌شده در 1391).

مقالات

در مجلات علمی - پژوهشی

 • «بررسی تحلیلی و انتقادی دیدگاه‌های شیخ عبدالکریم حائری در مبحث تجری» در حال تدوین.
 • «استدلال تمایز معدومات و پاسخ فیلسوفان مسلمان به آن؛ بررسی و ارزیابی» (نویسنده دوم: مجید فوطه‌بافان)، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی. در دست بررسی.
 • «ارزیابی تعاریف رایج معتزله و امامیه از حسن و قبح اخلاقی» (نویسنده دوم: حسین رفیعی)، دوفصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی. در دست بررسی.
 • «زبان دینی چیست؟ بررسی دیدگاه ویلیام آلستون» دوفصلنامه علمی پژوهشی فلسفه دین. در دست بررسی.
 • «مشکل نام‌های تهی برای میل‌گرایی و راه حل گزاره‌های رخنه‌دار به روایت دیوید براون» در دست بررسی.
 • «دفاع از کریپکی: نظریه ارجاع مستقیم در باب اسماء انواع طبیعی» در دست بررسی.
 • «وحدت ماهویِ صورت ادراکی و مدرَک خارجی در آثار ابن‌سینا» دوفصلنامه علمی پژوهشی حکمت سینوی. دوره 25، شماره پیاپی 66. زمستان 1400. صفحه 5-31. Doi:10.30497/ap.2021.242057.1566
 • «بررسی دیدگاه‌های رایج متکلمان معتزله و امامیه درباره تعریف حُسن و قبحِ اخلاقی و نقش خواجه‌نصیرالدین طوسی» (نویسنده دوم: حسین رفیعی)، دوفصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی. دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 18. بهار و تابستان 1399. صفحه 83-110. Doi:20.1001.1.23833025.1399.10.1.4.0
 • «بررسی نقدهای ملاصدرا به تحلیل سهروردی از دگرآگاهی» (نویسنده دوم: ابوالقاسم صادقی)، مجلّه جاویدان خرد، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، شماره 39، پاییز و زمستان 1398، صص 159-174. Doi:10.22034/iw.2019.196318.1346
 • «ارزیابی انتقادی استدلال معرفتی و استدلال تعاکس بر حسن و قبح عقلی» (نویسنده دوم: حسین رفیعی)، مجلّه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران. دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398. صص 271-287. Doi:10.22059/jitp.2019.274447.523085
 • «ارزیابی انتقادی استدلال انتفاء بر حسن و قبح عقلی» (نویسنده دوم: حسین رفیعی)، پژوهشنامه فلسفه دین، سال هفدهم، شماره اول (پیاپی 33)، بهار و تابستان 1398، صص87-110.
 • «علیت عدمی و بررسی یک روایت ناواقع­گرایانه» فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش­های فلسفی - کلامی. سال 21، شماره 1، بهار 1398. صص 97-120. https://doi.org/ 10.22091/jptr-pfk.2019.3417.1924
 • «عقلانیت و دین‌داری: دفاع از سازگاری» فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی. سال سوم، شماره نهم، تابستان 1394. صص 7-15. قم: انجمن کلام اسلامی حوزه.
 • «استنتاج امر مشاهده‌نشده از امر مشاهده‌شده: استقراء، قیاس یا استنتاج از راه بهترین تبیین؟» فصلنامه علمی پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی. سال 17، شماره 70، بهار 1391. صص79-102. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • «بررسی استدلال‌های دیوید هیوم علیه عقل‌گرایی اخلاقیِ ساموئل کلارک» فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اخلاقی. سال اول، شماره سوم، بهار 1390. صص. 49-76. قم: دانشگاه قم.

در دایرةالمعارف‌ها

 • «ابوالخطاب، محمدبن ابی‌زینب» در دست انتشار در دانشنامه جهان اسلام. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران.
 • «خیاط، ابوالحسین» در دانشنامه جهان اسلام. جلد 16. (صص 548-551) غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1390. (2011)
 • «خلق و امر (در عرفان) » در دانشنامه جهان اسلام. جلد 16. (صص 45-46) غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1390. (2011)
 • «حلولیه» در دانشنامه جهان اسلام. جلد 14. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1389.
 • «حلول و اتحاد» در دانشنامه جهان اسلام. جلد 14. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1389.
 • «حکمت (در قرآن و حدیث) » در دانشنامه جهان اسلام. جلد 13. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1388.
 • «جمل العلم و العمل» در دانشنامه جهان اسلام. جلد 10. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1385.
 • «جعدبن درهم» در دانشنامه جهان اسلام. جلد 10. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1385.
 • «ثواب و عقاب (در قرآن و تفسیر، حدیث، کلام، اصول فقه و فقه، فلسفه و عرفان) » در دانشنامه جهان اسلام. جلد 9. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1384.
 • «تولید» در دانشنامه جهان اسلام. جلد 8. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1383.

در مجلات تخصصی و مجموعه مقالات

 • «پوپر، پایا و تئوری‌های علمی ایدئولوژیک؛ گزاره‌های مشاهدتی ایدئولوژیک چگونه می‌توانند ایدئولوژیِ اشراب‌شده در نظریات علمی را تخلیه کنند؟» (ادامه بحث با دکتر علی پایا)، در سایت دین‌آنلاین، آذر‌ماه 1393.
 • «آیا پایا راه خود را از پوپر جدا می‌کند؟» در مجله باور فلسفی. ش3. شهریور 1392.
 • «چرا پوپری‌ها نمی‌توانند از پذیرش امکان علوم تجربی اسلامی شانه خالی کنند؟» در مجله باور فلسفی. ش 2. خرداد 1392.
 • «زبان دینی: بازخوانی موضوع» در جستارهایی در کلام جدید. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. در دست انتشار.
 • «رابطه اخلاق و سیاست از دیدگاه ابن‌سینا» در مجله تخصصی اخلاق. ش 9-10. صص203-221. اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. 1386.
 • «تحلیل فلسفی مفهوم انتظار» در مجموعه مقالات هشتمین گفتمان مهدویت. جلد 1. مؤسسه پژوهشی انتظار نور (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم). قم. 1386.
 • «یاد ایام» در صدرای زمان: یادنامه حکیم متأله سید جلال‌الدین آشتیانی. به کوشش معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1384. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
 • «آیا میرزا مهدی اصفهانی اکیژنالیست است؟ (بحثی تطبیقی در فلسفه نفس میرزای اصفهانی)» در خردنامه همشهری، 30 اردیبهشت 1383. تجدیدچاپ شده در نگاهی به مکتب تفکیک، صص. 151-160. به کوشش سیدباقر عبداللهی و علی پورمحمدی. تهران: انتشارات همشهری، بهار 1384.
 • «ترمینولوژی جریان‌شناسی فرهنگی» در مجله حوزه. ش 119. آذر و دی 1382. صص 9-62. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 1382.
 • «جایگاه درایةالحدیث و رجال‌الحدیث در فرایند استنباط» در مجله نگاه حوزه. ش 65-68. صص266-271. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1379.
 • «نگاهی به جوان در تراث دینی» در مجله نگاه حوزه. ش 49-50. صص68-71. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1378.
 • «سهم زنان در تذکرةالاولیاء و نفحات‌الانس» در مجله نگاه حوزه. ش 43-44. صص16-17. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1379.

معرفی و نقد و بررسی کتاب

 • «نقد و بررسی «درآمدی بر هرمنوتیک» (احمد واعظی)» در مجله نگاه حوزه. ش90-93. صص227-231. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. اسفند 1381.

در نشریات عمومی و روزنامه‌ها

 • «دو جریان تفکیکی» در روزنامه همشهری. شماره 2981، 27 بهمن 1381.
 • «تأملاتی در باب حقوق بشر دینی» در روزنامه شرق. شماره 19، 25 شهریور 1382.

سرمقاله

 • «سرمقاله» در مجله تخصصی اخلاق. ش 9-10. صص203-221. اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. 1386.

کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره (مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

ارائه‌دهنده

 • ارائه کرسی ترویجی «تحلیل علیت عدمی» مرکز تخصصی آخوند خراسانی. 23 اردیبهشت 1397.
 • ارائه کرسی ترویجی «وحدت ماهویِ صورتِ ادراکی و مدرَک خارجی در آثار ابن‌سینا» مرکز تخصصی آخوند خراسانی. 23 بهمن 1399.
 • ارائه کرسی ترویجی «چگونه فلسفه علم پوپر اسلامی‌سازی علوم انسانی تجربی را ممکن می‌شمارد؟» مرکز تخصصی آخوند خراسانی. 12 بهمن 1400.

ناقد

 • نقد کرسی ترویجی «نظام جهان‌شناختیِ متکلمان متقدم؛ ریشه‌های تاریخی، سرشت و سرنوشت» دکتر محمدحسین منتظری. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. 11 مهر ماه 1400.
 • نقد کرسی ترویجی «مفهوم‌شناسی تثلیث در مجادلات مسیحیان و مسلمانان» دکتر ولی عبدی. بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی. 9 آبان ماه 1398.
 • نقد کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «موانع تفکر در فرایند پیشرفت بر اساس آموزه‌های قرآن» دکتر علی‌نقی ایازی. پژوهشکده اسلام تمدنی. 17 بهمن 1398.
 • نقد کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «مؤلفه تمایزبخش مقام امامت در قرآن و امتداد آن در دیدگاه امامیه متقدم» دکتر محمدحسین منتظری. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. 13 آبان 1398.
 • نقد کرسی ترویجی «قاعده فرعیه و منطق جدید» امیر جلیلی قاضی‌زاده. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. 19 آذر 1397.
 • نقد کرسی ترویجی «بررسی اختلاف جبّائیان در شرطیت ترک جمیع قبائح در صحت توبه» مسلم فوطه‌بافان. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. 27 آبان 1397.
 • نقد کتاب «امامت سرّ خاتمیت» دکتر عباس جوارشکیان. پژوهشکده اسلام تمدنی. 21 آبان 1397.
 • نقد کرسی ترویجی «تمایز فاعلیت و علیت در لطیف‌الکلام» دکتر محمدحسین منتظری. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. 4 دی 1396.

ارائه مقاله و عضویت در کمیته علمی در همایش‌های ملّی و بین‌المللی

ارائه مقاله در همایش‌های ملّی

 • پذیرش و ارائه مقاله «چه کسی از پذیرش امکان جمع دینداری و عقلانیت ناتوان است؟» در دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی با محوریت معنویت. دانشگاه فردوسی. 22 اردیبهشت 1393.

ارائه مقاله در همایش‌های بین‌المللی

 • Presentation of paper: "Which Religious Pluralism? Which Religious Exclusivism?" در هشتمین همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر؛ بهمن 1398. (+ چاپ abstract در خلاصه مقالات همایش)
 • «ندانم‌انگاری روانشناختی و ندانم‌انگاری معرفت‌شناختی: سازگاری با خداباوری.» در همایش بین‌المللی «عقلانیت، خداباوری و خداناباوری». 11 اسفند 1399 (+ چاپ مقاله در مجموعه مقالات همایش)
 • ارائه مقاله در دهمین پیش‌نشست کنفرانس بین‌المللی الاهیات عملی با عنوان «درآمدی به الاهیات عملی امامیه». مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 6 بهمن 1400.

سخنرانی و ارائه بحث آکادمیک

سخنرانی‌های علمی و ارائه مقاله در سمینارها با دعوت رسمی

 • «جایگاه و نقش قاعده لطف در اصول فقه امامیه (بررسی موردی شیخ طوسی)» 20 آذر ماه 1400. پژوهشکده اسلام تمدنی، مرکز تخصصی آخوند خراسانی و مؤسسه دانش‌وران.
 • «تأملاتی درباره انگاره علم حضوری در آثار ملاصدرا (2)» چهارشنبه 31 شهریور 1400. مجمع عالی حکمت اسلامی. مشهد.
 • «تأملاتی درباره انگاره علم حضوری در آثار ملاصدرا (1)» سه‌شنبه 30 شهریور 1400. مجمع عالی حکمت اسلامی. مشهد.
 • «روش و رویکرد امام رضا علیه‌السلام در نقد خداناباوری» دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام. سومین پیش‌همایش همایش بین‌المللی «عقلانیت، خداباوری و خداناباوری». 3 اسفند 1399.
 • «مطالعات میان رشته‌ای اسلامی در غرب؛ چیستی، امکان و کاربرد» مرکز تخصصی آخوند خراسانی»؛ گروه آموزشی فرهنگ و ارتباطات اسلامی. از برنامه‌های مورد حمایت میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی. 8 بهمن 1398.
 • «نسبت صورت ذهنی و موجود خارجی از نظر ابن‌سینا: شبح یا اتحاد ماهوی» دومین مدرسه زمستانی فلسفه اسلامی: معرفت‌شناسی اسلامی 2: وجود ذهنی، مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد. 8 اسفند 1397.
 • «مفهوم‌شناسی نظریه‌های شناخت خدا» چهارمین مدرسه تابستانی کلام امامیه: نظریه‌های شناخت خدا. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد. 11 دی‌ماه 1398.
 • «جایگاه و منزلتِ معرفتیِ حدیث و علوم حدیث در علوم اسلامی» مدرسه آیةالله‌العظمی خویی مشهد. 20 دی 1397.
 • «تعامل حوزه علمیه و دانشگاه در حل مسائل مستحدثه» در سلسلسه نشست‌های دین و سلامت 2. 25 مهر 1397.
 • «نقد و بررسی کتاب فضیلت، بررسی‌های اخلاقی و معرفت‌شناختی، ترجمه امیرحسین خداپرست»؛ پردیس کتاب مشهد. 25 آبان 1397.
 • «بررسی و نقد روش‌شناسی تاریخ‌نگاری پاتریشیا کرون و سید حسین مدرسی» چهارمین مدرسه تابستانی کلامی امامیه: انجمن کلام حوزه. اصفهان. 16 شهریور 1397.
 • «فلسفه تحلیلی و فلسفه اسلامی: نقاط اشتراک و افتراق» مجمع عالی حکمت اسلامی. مشهد. 7 دی 1396.
 • «نسبت علمی مرجعیت اهل‌البیت علیهم‌السلام با مرجعیت علمی قرآن و عقل» سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه: مرکز تخصصی آخوند خراسانی و انجمن کلام حوزه. مشهد. 3 شهریور 1395.
 • «فلسفه اسلامی و معماهای علم ما به موجود جزئی مادی خارجی» اولین مدرسه تابستانی معرفت­شناسی در فلسفه اسلامی با موضوع: علم به موجودات محسوس جزئی خارجی؛ امکان و چگونگی. مرکز مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد. 4 شهریور 1396.
 • «دین، اخلاق، تجدد» مجتمع دانش‌آموختگان قرآن و حدیث در اصفهان. 12 آذر 1395.
 • «اجتهاد و تقلید در عقاید» دومین مدرسه تابستانی کلام امامیه: مرکز تخصصی آخوند خراسانی و انجمن کلام حوزه. مشهد. 1 شهریور 1395.
 • «نقد نظریه‌های امامت آکادمیسین‌های معاصر» دومین مدرسه تابستانی کلام امامیه: انجمن کلام حوزه. اصفهان. 26 مرداد 1395.
 • «ترمینولوژی معاد جسمانی» نخستین مدرسه تابستانی کلام امامیه: انجمن کلام حوزه، شهریور 1394.
 • «یقین، شناخت، خطا؛ تأملی در باب ارزش معرفتیِ ‌شناخت‌های غیریقینی» مجمع عالی حکمت اسلامی. مشهد. 30 اردیبهشت 1394.
 • «تقلید به‌عنوان منبع معرفت» مجمع عالی حکمت اسلامی. مشهد. 29 بهمن 1393.
 • «معاد جسمانی و مسأله این‌همانی» مدرسه تابستانی فلسفه دین: پژوهشکده فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی. تهران. 1393.
 • «جاندارانگاری» پژوهشکده فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی. تهران. 1393.
 • «فلسفه علم پوپری و امکان علوم تجربی اسلامی» مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام. مشهد. 9 آبان 1392.
 • «دین‌گرایی و دین‌گریزی (1)» هم‌اندیشی حوزه و دانشگاه، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی. 20 آذر 1391.
 • «دین‌گرایی و دین‌گریزی (2)» هم‌اندیشی حوزه و دانشگاه، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی. 4 دی 1391.
 • «استنتاج از راه بهترین تبیین» ارائه بحث در گروه آموزشی فلسفه و کلام. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 28 دی 1390.
 • «نام‌های بی‌مصداق» ارائه بحث در کارگاه سه روزه زبان، شناخت و واقعیت. پژوهشگاه دانش‌های بنیادی. تهران. 8 مهر 1388.
 • در جمع اساتید علوم قرآنی کشور، دانشگاه اوقاف مشهد: تابستان 1393.
 • “The Doctrine of the Raj’a in Twelver Shi’ism and its Similarity to the Doctrine of the Resurrection of Jesus in Christianity.” At inter-faith dialogue seminar. International Al-Mustafa University, Mashhad branch. 2013, August13.
 • «علیّت درون‌ماند» پژوهشکده فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 22 اسفند 1390.
 • «امکان‌سنجی علوم تجربی دینی در چارچوب فلسفه علم پوپر» در چهارمین همایش مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 13 بهمن 1390.
 • «نظریه تقوم و مقایسه آن با هایلومورفیسم» پژوهشکده فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی. تهران. 15 آذر 1389.
 • «جریان‌شناسی تحلیلی اسلامی‌سازی علوم انسانی در ایران» در سومین همایش مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 22 مهر 1389.
 • «نقد جریان روشنفکری دینی در دهه اخیر» در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 16 دی 1388.
 • «جریان‌شناسی کلام جدید» در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. آبان 1388.
 • «نقد و بررسی نظریه قرآن محمدی عبدالکریم سروش» در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 7 شهریور 1387.
 • «کارکرد روشنفکری دینی در دو دهه اخیر» در دومین سمینار دین و مدرنیته: آسیبشناسی روشنفکری دینی. مؤسسه گفتگوی ادیان و حسینیه ارشاد. تهران. 15 شهریور 1386.
 • «ارزیابی معرفتی پروژه فکری عبدالکریم سروش» در همایش بررسی آراء دینشناسانه عبدالکریم سروش. (به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان) دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان. 26 آذر 1386.
 • «اسلام و مدرنیته: سازگاری یا ناسازگاری؟» در سمینار دین و مدرنیته. مؤسسه گفتگوی ادیان و حسینیه ارشاد. تهران. 26 مرداد 1385.
 • «امکان و چگونگی دین‌داری در عصر عدم قطعیت» در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی. مشهد. 24 اردیبهشت 1385. (به دعوت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی دانشکده الهیات).
 • «آموزه‌های تشیّع و حقوق بشر» در میزگرد آیا اسلام شیعی با حقوق بشر سازگار است؟، جهاد دانشگاهی مشهد. دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی. مشهد. اردیبهشت 1384.
 • «چرا باید در اندیشه احقاق حقوق زنان بود؟» در همایش اجتماعی برای زنان، نه زنانی برای اجتماع. جهاد دانشگاهی مشهد. دانشگاه فردوسی. مشهد. آذر 1382.

سخنرانی‌های علمی در مجامع دانشجویی

 • دین داری به مثابه شیوه زیستن. مشهد، جمعی از دانشجویان کشور، 1390.
 • چرا خداناباوری ناموجّه است؟. مشهد، جمعی از دانشجویان کشور، 1389.

راهنمایی و مشاوره رساله‌های علمی 

استاد راهنما

 • استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: طبقه‌بندی دیدگاه صدرالمتألهین در چیستی نفس انسانی. ابوالقاسم صادقی. مشهد - مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره». دفاع‌شده با رتبه عالی (19.25) در 15 اسفند ماه 1400.
 • استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: شرطیت توبه از جمیع قبائح در صحت توبه از یک گناه. مسلم فوطه‌بافان. مشهد - مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره». دفاع‌شده با رتبه عالی در 14 اسفند ماه 1400.
 • استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: معمای استکمال و تجرّد نفس ناطقه در فلسفه ابن‌سینا و راه‌حل‌های متأخر. امید نوری. مشهد - مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره». دفاع‌شده با رتبه عالی (18) در 23 اسفند ماه 1399.
 • استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: اعمیت ثبوت از وجود: صورت‌بندی و ارزیابی دلایل متکلمان. مجید فوطه‌بافان. مشهد - مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره». دفاع‌شده با رتبه عالی (نمره 18.87) در 19 اسفند ماه 1399.
 • استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: جایگاه جهاد و امر به معروف و نهی از منکر در نظام فکری جماعة التبلیغ و نسبت آن با مبانی سلفی‌گرایی. مهدی حسن‌پور. مشهد - مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره». دفاع‌شده با رتبه خوب (17) در 19 اسفند ماه 1399.
 • استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: تحویل‌گرایی متکلمان عدلیه در حسن و قبح و ارزیابی آن. حسین رفیعی. مشهد - مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره». دفاع‌شده با رتبه عالی (19) در اول تیر ماه 1399.
 • استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: مشروعیت قانون‌گذاری عرفی در اندیشه شیخ فضل الله نوری، شهید صدر و امام خمینی. محمد وظیفه‌مند رودپشتی. مشهد - مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره». دفاع‌شده با رتبه عالی (18.5) در هفتم فروردین ماه 1399.
 • استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: بررسی دفاعیه آلوین پلنتینگا در مسأله منطقی شر. مهدی سرو چراغی. اصفهان - مرکز مدیریت حوزه­علمیه اصفهان. دفاع‌شده با رتبه عالی در 1394.

استاد مشاور

 • استاد مشاور رساله دکتری با عنوان:«نگاهی دیگر به ادله تجرد نفس بر اساس اشکالات فیزیکالیسم». محمد سادات منصوری. تهران - پژوهشکده علوم شناختی. دفاع‌شده با رتبه عالی در شهریور 1396.

داوری مقالات علمی و رساله‌های آکادمیک

داوری مقالات علمی پژوهشی

 • یک مقاله برای مجله علمی - پژوهشی فلسفه. دانشگاه تهران. تهران. ایران.
 • یازده مقاله برای مجله علمی - پژوهشی فلسفه و کلام (مطالعات اسلامی). دانشگاه فردوسی. مشهد. ایران.
 • هفت مقاله برای دانشنامه جهان اسلام. تهران. ایران.
 • دو مقاله برای مجله حکمت و فلسفه. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران.
 • دو مقاله برای مجله نقد و نظر. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قم. ایران. 1394 و 1396.
 • چهار مقاله برای مجله ذهن. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. تهران. ایران.
  • ارزیابی مقاله «نقد و بررسی نظریه‌ی جان سرل و سید مصطفی خمینی پیرامون حقائق اعتباری» با کد ZEHN-2202-1861 (R1) برای مجله ذهن. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. تهران. ایران. خرداد 1401.

 • سه مقاله برای مجله اخلاق وحیانی. قم. ایران.

 • هشت مقاله برای مجله جستارهای فقهی اصولی. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی. ایران.

 • پنج مقاله برای مجله فقه و اصول. دانشگاه فردوسی. مشهد.

  • ارزیابی مقاله «معنا در اصول فقه و هرمنوتیک فلسفی» با کد JFIQH-71883 برای مجله فقه و اصول دانشگاه فردوسی. 19 دی 1397.

  • ارزیابی مقاله «فلسفه‌گرایی در علم اصول فقه آسیب قابل ترمیم یا ضرورت اجتناب‌ناپذیر» با کد JFIQH-80420 برای مجله فقه و اصول دانشگاه فردوسی. 10 شهریور 1398.

  • ارزیابی مقاله «ساحت‌های تفسیر متن» با کد JFIQH-80458 برای مجله فقه و اصول دانشگاه فردوسی. 10 شهریور 1398.

  • ارزیابی مقاله «گونه‌شناسی تأویل در علم اصول با نگاهی به مبانی آن در دانش هرمنوتیک» با کد JFIQH-89689 برای مجله فقه و اصول دانشگاه فردوسی. 7 مهر 1400.

  • ارزیابی مقاله «نظریه فهم متن در اصول فقه» با کد JFIQH-2103-1071 برای مجله فقه و اصول دانشگاه فردوسی. 9 بهمن 1400.

 • سه مقاله برای مجله مجله اعتبارسنجی حدیث، (24/3/1399؛ 29/9/1398)

 • یک مقاله برای کنفرانس بینالمللی نفس و بدن. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قم. ایران. 1390.

 • دو مقاله فارسی برای همایش بین‌المللی عقلانیت، خداباوری و خداناباوری، تهران. ایران. 1399.

 • یک مقاله انگلیسی برای همایش بین‌المللی عقلانیت، خداباوری و خداناباوری، تهران. ایران. 1399.

 • پانزده چکیده مقاله فارسی برای همایش بین‌المللی عقلانیت، خداباوری و خداناباوری، تهران. ایران. 1399.

 • هفده چکیده مقاله انگلیسی برای همایش بین‌المللی عقلانیت، خداباوری و خداناباوری، تهران. ایران. 1399.

داوری رساله‌های سطح سه و چهار و ارشد و دکتری

 • رساله دکتری با عنوان «معرفت‌شناسی نظریه حجیت ذاتی قطع». [آقای محمدحسین صفایی] (آذر 1400) دانشگاه شهید بهشتی. تهران.
 • رساله کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی و نقد راه حل‌های فیلسوفان تحلیلی (پاتنم، مور، ویتگنشتاین، چالمرز، دی‌رز) برای مسئله شکاکیت نسبت به جهان خارج». [آقای آرش حسینی] (29 مهر ماه 1400) دانشکده الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه فردوسی. مشهد.
 • رساله سطح 3 با عنوان «رفتارشناسی تاریخی رسول خدا (ص) در تبیین مسئله امامت و خلافت بر اساس منابع فریقین». [آقای حسین اسکندری شهرکهنه] (14 تیر 1400) مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان. مشهد.
 • رساله سطح 3 با عنوان «نقد و بررسی دیدگاه سروش در رابطه علم و دین». [آقای جواد ترابی] (12 اسفند 1399) مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان. مشهد.
 • رساله کارشناسی ارشد با عنوان «معنا و مدلول به نزد راسل و کواین». [آقای امیرعلی ترقی اوغاز] (13 بهمن 1390) دانشکده الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه فردوسی. مشهد.

داوری آثار ارسالی از سوی پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها

 • ارزیابی علمی و بررسی نهائی کتاب یهودیان در جهان اسلام، دانشگاه فردوسی، مشهد. ایران. 1398
 • ارزیابی علمی و محتوایی کتاب بررسی تحلیلی اندیشه‌های شیخ صدوق و شیخ مفید در مسئله امامت و مقایسه آن با اندیشه غالیان، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، آستان قدس رضوی، 1398.
 • ارزیابی علمی و محتوایی کتاب بررسی ادله جواز و عدم جواز تخلّف معلول از علّت تامّه، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، آستان قدس رضوی، 1398.
 • ارزیابی علمی و محتوایی کتاب نقد کتاب حوارات عقلیة مع الطائفة الشیعة الاثنی‌عشریة فی الأصول، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، آستان قدس رضوی، 1398.
 • ارزیابی علمی و محتوایی کتاب بررسی و تحلیل شخصیت و اندیشه‌های ابوالحسن میثمی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، آستان قدس رضوی، 1398.
 • ارزیابی علمی و محتوایی کتاب مناظرات رضوی با علمای مسیحی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، آستان قدس رضوی، 1398.
 • ارزیابی علمی و محتوایی کتاب مناظرات اسلامی - مسیحی، مناظره امام رضا (ع) و جاثلیق، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، آستان قدس رضوی، 1398.
 • ارزیابی علمی و محتوایی طرح پژوهشیِ تصحیح حواشیِ دوانی و دشتکی بر شرح قوشجی بر تجرید، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، آستان قدس رضوی، 1398.
 • ارزیابی علمی و بررسی نهائی کتاب دین و تبیین از دیدگاه سوین‌برن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قم. 1398.

ارزیابی آثار ارسالی از جشنواره‌های بین‌المللی و ملی

 • ارزیابی علمی یک اثر فلسفی. (باور دینی و فضیلت فکری؛ امیرحسین خداپرست). ارسالی از سوی جشنواره بین‌المللی فارابی. تهران. ایران. اسفند 1399.
 • ارزیابی علمی یک اثر میان‌رشته‌ای فلسفی - اصولی. (تحلیل فقهی جایگاه ارتکاز در فهم متون دینی؛ حسین عندلیب؛ کد A-12-8855-3) ارسالی از سوی جشنواره بین‌المللی فارابی. تهران. ایران. 3/3/1401.

ترجمه‌ها

از انگلیسی به فارسی

 • «امامت» از ویلفرد مادلونگ. در دست انتشار. در مجله تخصصی جهان ادیان.
 • «پاسخ‌گویی و مسئولیت» از آر. دی. دوف. در اندیشه حوزه. ش 49-50. صص 213-224. آذر - اسفند 1383.
 • «معرفت‌شناسی» از پاول موسر. در نگاه حوزه. ش 65-68. صص 270-275. اسفند 1379.

از عربی به فارسی

 • «گفتمان دینی با روش تاریخی» گفتگوی سعید شبّار با محمد ارکون. در اندیشه حوزه. ش 46. صص 117-148. خرداد و تیر 1383.

مصاحبه‌ها

با رسانه‌های مکتوب

 • «تجدّد و وضعیت تفکر در اسلام معاصر» مصاحبه با مجله الاستغراب من منشورات المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیة التابعة للعتبة العباسیة المقدسة. در دست انتشار.
 • «فعالیت سکولارها و سلامت جامعه» مصاحبه با مجله سروش - ویژه‌نامه سبک زندگی سیاسی. اردیبهشت 1392.
 • «عقلانیت دینی و شیوه زیست ایمانی» مصاحبه با گفتمان الگو - ویژهنامه روزنامه خراسان (حجةالاسلام علی الهی خراسانی). خرداد 1391.
 • «مهدویت و جایگاه آن در تفکر شیعی» مصاحبه با خبرگزاری آینده روشن (دکتر جعفر مروارید). 23 شهریور 1385.
 • «ادیان، حقوق بشر، پست‌مدرنیسم» گفت‌وگو با نشریه دانشجویی سروش خرد (دانشگاه فردوسی مشهد). بهار 1382.
 • «انسان مدرن و دغدغه‌های دینی» مصاحبه با روزنامه همشهری. شماره 3008، 27 اسفند 1381.
 • «وضعیت اجساد ائمه (ع) پس از دفن» مصاحبه با شبکه جوانان رضوی (وابسته به موسسه خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی)

با رسانه‌های دیداری

 • «نقش مرجعیت دینی در جهان تشیع» مصاحبه با شبکه استانی سیمای خراسان رضوی. 1381.

فعالیت‌های پژوهشی

عضویت در شورای علمی پژوهشکده‌ها و گروه‌های علمی

 • عضو شورای علمی گروه کلام و اندیشه اسلامی. (1 آذر 1397 تاکنون) بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی. مشهد.
 • عضو شورای علمی گروه پژوهشی فلسفه و کلام. (1384- 1396) دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
 • عضو شورای علمی گروه پژوهشی دین‌پژوهی. (1383) دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

عضویت در کمیته علمی همایش‌های بین‌المللی

 • عضویت در کمیته علمی همایش بین‌المللی «عقلانیت، خداباوری و خداناباوری». برگزارشده در 11 و 12 اسفند 1399.
 • عضویت در شورای علمی هشتمین همایش بین‌المللی فلسفه دین با موضوع تنوع ادیان. مشهد. 15ر و 16 بهمن 1398.

عضویت در شورای علمی همایش‌های علمی ملّی

 • عضو شورای علمی المپیاد ملّی کلام اسلامی. 1400. (طراحی سؤالات؛ ارزیابی سؤالات طراحی‌شده؛ مصاحبه علمی نهایی با پذیرفته‌شدگان در دومین مرحله از المپیاد)
 • دبیر علمی المپیاد ملّی کلام اسلامی. 1400.

مدیریت پنل‌های همایش‌های بین‌المللی

 • مدیر پنل «ندانم‌انگاری و اختلاف نظر معرفتی دینی» در اولین روز همایش بین‌المللی «عقلانیت، خداباوری و خداناباوری». برگزارشده در 11 اسفند 1399.

مدیریت پروژه‌های پژوهشی

 • مدیر کلان پروژه نفس. (1386) پژوهشکده فلسفه و کلام. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قم.

سردبیری و فعالیت‌های ویرایشی

سردبیری

 • سردبیری مجله تخصصی اخلاق. ش 9-10. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. اصفهان.

ویراستاری

 • ویراستاری مجله تخصصی اخلاق. ش 9-10. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. اصفهان.
 • ویراستاری درس‌گفتارهای دکتر عباس منوچهری: روششناسی علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
 • ویراستاری درس‌گفتارهای دکتر محمدرضا ریخته‌گران: فلسفه معاصر. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
 • ویراستاری درس‌گفتارهای آقای مصطفی ملکیان: جریان‌شناسی فرهنگی معاصر. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
 • ویراستاری درس‌گفتارهای آقای محمد مجتهد شبستری: الهیات جدید مسیحی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

تدریس در حوزه و مراکز حوزوی

حوزه علمیه، مشهد

 • خارج کلام (مباحث النبوة و الوحی) 1399-1400. 
 • خارج اصول (مباحث الموافقة)، 1395-1396.
 • خارج اصول (مباحث الحکم)، 1394-1395.
 • خارج اصول (مباحث القطع)، 1393-1394.
 • نهایة الحکمة: تفسیر و بررسی (ادامه مباحث)، 1393-1394.
 • نهایة الحکمة: تفسیر و بررسی، 1392-1393.
 • اصول فقه (جلد اول اصول الفقه - مظفر)، نیمسال اول و دوم 1384- 1385.
 • کلام اسلامی. سطح سه حوزه. نیمسال اول 1381- 1382. دارالفقاهه ثامن.
 • منطق جدید (درآمدی بر منطق جدید - ضیاء موحد)، نیمسال دوم 1380- 1381. 
 • منطق جدید (درآمدی بر منطق جدید - ضیاء موحد)، نیمسال اول 1380- 1381.
 • منطق (دوره کامل المنطق - مظفر)، نیمسال اول و دوم 1379- 1380.
 • اصول فقه (قطع و ظن رسائل شیخ انصاری)، نیمسال اول و دوم 1378- 1379.
 • اصول فقه (حلقات شهید صدر)، نیمسال اول و دوم 1376- 1377.
 • نحو (سیوطی)، نیمسال اول و دوم 1375- 1376.
 • صرف (صرف ساده)، نیمسال اول و دوم 1374- 1375.

مرکز تخصصی آخوند خراسانی، مشهد

 • وعظ و خطابه، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی 1401-1400.
 • روش تحقیق تخصصی، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی 1401-1400.
 • مسائل کلام جدید (2)، (4 واحد) مقطع سطح چهار، رشته کلام جدید؛ سال تحصیلی 1401-1400.
 • فلسفه اسلامی (1) (4 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی 1401-1400.
 • فلسفه اسلامی (2) (5 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی 1401-1400.
 • فلسفه اسلامی (3) (5 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی 1401-1400.
 • حکمت اشراق، (4 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی 1401-1400.
 • حکمت متعالیه (1)، (5 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی 1401-1400.
 • حکمت متعالیه (2)، (5 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی 1401-1400.
 • حکمت متعالیه (3)، (5 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی 1401-1400.
 • تاریخ فلسفه غرب (1)، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی 1401-1400.
 • تاریخ فلسفه غرب (2)، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی 1401-1400.
 • فلسفه تحلیلی، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی 1401-1400.
 • تاریخ فلسفه اسلامی، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی 1401-1400.
 • روش تحقیق عمومی، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی 1401-1400.
 • فلسفه اشراق، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول 1399-1400.
 • فلسفه مشاء، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول 1399-1400.
 • کلام اسلامی (4): معاد، (5 واحد) مقطع سطح سه، رشته کلام مقارن؛ نیم­سال اول 1399-1400.
 • فلسفه اسلامی (2)، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال دوم 1399-1400.
 • فلسفه اسلامی (3)، (5 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال دوم 1399-1400.
 • فلسفه اسلامی (6)، (5 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی 1401-1400.
 • فلسفه اسلامی (7)، (5 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی 1401-1400.
 • مبانی فلسفه دین (2)، (2 واحد) مقطع سطح چهار، رشته کلام جدید؛ سال تحصیلی 1399-1400.
 • مسائل کلام جدید (1)، (4 واحد) مقطع سطح چهار، رشته کلام جدید؛ سال تحصیلی 1399-1400.
 • مبانی فلسفه دین (1)، (2 واحد) مقطع سطح چهار، رشته کلام جدید؛ سال تحصیلی 1398-1399.
 • فلسفه اسلامی (1)، (5 واحد) مقطع سطح چهار، رشته کلام جدید؛ سال تحصیلی 1398-1399.
 • روش تحقیق تخصصی، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال دوم 1397-1398.
 • روش تحقیق در کلام مقارن، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ کلام مقارن؛ نیم­سال اول 1397-1398.
 • پژوهش‌های میدانی، (1 واحد) مقطع سطح سه، رشته کلام مقارن؛ نیم­سال دوم 1397-1398.
 • تقریرنویسی، (1 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول 1397-1398.
 • کارگاه پژوهش 1، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی ؛ نیم­سال اول 1397-1398.
 • فلسفه اشراق: معرفت‌شناسی سهروردی، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول 1397-1398.
 • فلسفه مشاء: معرفت‌شناسی ابن‌سینا، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول 1397-1398.
 • کلام اسلامی: معاد در کلام امامیه، (4 واحد) مقطع سطح سه، رشته کلام مقارن؛ نیم­سال اول 1397-1398.
 • شبهه‌شناسی: کلام جدید، (4 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول 1396-1397.
 • حکمت متعالیه 4: اسفار، (4 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول 1396-1397.
 • حکمت متعالیه 3: اسفار، (4 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول 1396-1397.
 • روش تحقیق تخصصی، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول 1396-1397.
 • روش تحقیق در کلام مقارن، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ کلام مقارن؛ نیم­سال اول 1397-1398.
 • فلسفه اشراق: معرفت‌شناسی سهروردی، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال دوم 1395-1396.
 • کلام اسلامی (4): معاد در کلام امامیه، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال دوم 1395-1396.
 • کارگاه پژوهش 1 (روش تحقیق در علوم اسلامی)، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی ؛ نیم­سال دوم 1395-1396.
 • تاریخ فرق کلامی 1: فرق نخستین و معتزله، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته کلام مقارن؛ نیم­سال اول 1395-1396.
 • فلسفه مشاء: نمط ثالث اشارات، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول 1395-1396.
 • حدیث‌پژوهی خاورشناسان، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته حدیث و علوم حدیث؛ نیم‌سال دوم 1394-1395.
 • منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته کلام مقارن؛ نیم­سال دوم 1394-1395.
 • روش تحقیق در کلام مقارن، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته کلام مقارن؛ نیم­سال دوم 1394-1395.
 • روش تحقیق تخصصی، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال دوم 1394-1395.
 • منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال دوم 1394-1395.
 • روش تحقیق در علوم اسلامی، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول 1394-1395.
 • منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول 1394-1395.
 • روش تحقیق در علوم اسلامی، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته کلام مقارن؛ نیم­سال اول 1394-1395.
 • منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته کلام مقارن؛ نیم­سال اول 1394-1395.
 • درک متون انگلیسی با تاکید بر حدیث‌پژوهی، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته حدیث و علوم حدیث؛ نیم‌سال اول 1394-1395.
 • روش تحقیق، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته فقه مقارن؛ نیم­سال دوم 1393-1394.
 • زبان تخصصی، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته علوم حدیث؛ نیم­سال دوم 1393-1394.

دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، مشهد

 • نهایة الحکمة، سطح سه حوزه علمیه؛ نیمسال اول و دوم 1392 - 1393.
 • جریان‌ها و مسائل فرهنگی و اجتماعی، (2 واحد) دوره عالی آموزشی وعظ و خطابه؛ نیمسال اول 1392 - 1393. 
 • مسائل و جریان‌های فرهنگی و اجتماعی، (2 واحد) دوره عالی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی؛ نیمسال اول 1390-1391.
 • فلسفه اسلامی (دوره کامل کتاب بدایة الحکمة معادل 8 واحد) سطح دو حوزه؛ نیمسال اول و دوم 1389- 1390.
 • کلام جدید (2 واحد) دوره عالی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیمسال دوم 1388- 1389.
 • کلام جدید (2 واحد) دوره عالی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیمسال اول 1388- 1389. 
 • فلسفه دین (2 واحد) دوره عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1382-1383.
 • کلام تطبیقی (2 واحد) دوره عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1381- 1382.
 • کلام اسلامی (2 واحد) دوره عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1380- 1381.
 • کلام اسلامی (2 واحد) دوره عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیسمال دوم 1380- 1381.
 • منطق صوری (2 واحد) دوره عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1379- 1380. 

جامعة المصطفی العالمیة، شعبه مشهد

 • علم و دین در آراء متفکران معاصر جهان اسلام، (2 واحد) مقطع دکتری، رشته قرآن و علوم (گرایش علوم تربیتی)؛ نیم­سال دوم 1398-1399.
 • علم و دین در آراء متفکران معاصر جهان اسلام، (2 واحد) مقطع دکتری، رشته قرآن و علوم (گرایش علوم تربیتی)؛ نیم­سال دوم 1397-1398.
 • فلسفه معاصر غرب، (2 واحد) مقطع کارشناسی ارشد، رشته فلسفه اسلامی؛ نیم­سال اول 1397-1398.
 • حکمت متعالیه (مباحث نفس اسفار، جلد هشتم) [به زبان انگلیسی برای دانشجوی پذیرفته‌شده برای فرصت مطالعاتی]. مرکز پژوهشی جامعة المصطفی العالمیة - مشهد. 1393-1394.

مدرسه علوم دینی حضرت ولی عصر (عج)، مشهد

 • شرح تجرید العقائد، ادامه المقصد الثالث: الصانع و صفاته و افعاله (8 واحد)؛ سال تحصیلی 1401-1400.
 • شرح تجرید العقائد، المقصد الثالث: الصانع و صفاته و افعاله (6 واحد) مقطع سطح سه، رشته فرق و مذاهب اسلامی؛ سال تحصیلی 1399-1400.

مدرسه اهل البیت (ع)، مشهد

 • بدایة الحکمة، (8 واحد)؛ مقطع سطح دو؛ سال تحصیلی 1401-1400.

مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی آیةالله فاضل لنکرانی، مشهد

 • شرح تجرید العقائد، المقصد الرابع: نبوت، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته فرق و مذاهب اسلامی؛ نیم­سال اول 1399-1400.
 • کارگاه وعظ و خطابه، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته فرق و مذاهب اسلامی؛ نیم­سال دوم 1398-1399.
 • شرح تجرید العقائد، (4 واحد) مقطع سطح سه، رشته فرق و مذاهب اسلامی؛ نیم­سال اول 1398-1399.
 • شرح تجرید العقائد، (4 واحد) مقطع سطح سه، رشته فرق و مذاهب اسلامی؛ نیم­سال دوم 1397-1398.
 • تاریخ کلام امامیه: آموزه امامت (نقد کتاب مکتب در فرایند تکامل)، (1 واحد) مقطع سطح سه، رشته فرق و مذاهب اسلامی؛ نیم­سال اول 1397-1398.
 • خطابه اعتقادی، (1 واحد) مقطع سطح سه، رشته فرق و مذاهب اسلامی؛ نیم­سال اول 1397-1398.
 • تاریخ کلام امامیه، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته فرق و مذاهب اسلامی؛ نیم­سال دوم 1396-1397.
 • کلام مقارن: اسماء و صفات، (4 واحد) مقطع سطح سه، رشته فرق و مذاهب اسلامی؛ نیم­سال اول 1396-1397.

مرکز تخصصی نور حکمت رضوی، مشهد

 • کلام تطبیقی، (2 واحد) مقطع سطح دو و سه پیوسته، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی 1401-1400.
 • فرق و مذاهب اسلامی، (2 واحد) مقطع سطح دو و سه پیوسته، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول 1397-1398.

مجمع عالی حکمت اسلامی، مشهد

 • آشنایی با معرفت‌شناسی معاصر 2، (17 جلسه) مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد. نیمسال اول. 1396-1397.
 • آشنایی با معرفت‌شناسی معاصر 1، (10 جلسه) مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد. نیمسال دوم. 1395-1396.
 • کلام جدید، (13 جلسه) مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد. نیمسال دوم 1393-1394.

مؤسسه الهادی آیة الله مرتضوی، مشهد

 • نهایة الحکمة، (4 واحد) مقطع سطح چهار (غیررسمی)، رشته کلام امامیه؛ نیم­سال اول 1398-1399.
 • شرح تجرید العقائد، (4 واحد) مقطع سطح چهار (غیررسمی)، رشته کلام امامیه؛ نیم­سال دوم 1397-1398.
 • هندسه رشته‌های فلسفی، (2 واحد) مقطع سطح چهار (غیررسمی)، رشته کلام امامیه؛ نیم­سال اول 1397-1398.

دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، اصفهان

 • فلسفه دین، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال دوم 1386- 1387.
 • کلام جدید، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1386- 1387.
 • انسان جدید، دنیای جدید، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال دوم 1385- 1386.
 • معرفت شناسی، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1385- 1386.
 • رشته‌های فلسفی در جهان امروز، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1384- 1385.
 • کلیات فلسفه، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1383- 1384.

تدریس در سایر مؤسسات و مراکز پژوهشی، آموزشی و فرهنگی

 • انسان‌شناسی وحیانی، (شش جلسه) مرکز مهدویت خراسان رضوی. مشهد. نیمسال اول 1394- 1395.
 • امام‌شناسی، (چهار جلسه) مرکز مهدویت خراسان رضوی. مشهد. 16 و 17 دی‌ماه 1394.
 • عرفان اسلامی (شرح بخشی از کتاب منازل السائرین)، نیمسال اول 1384- 1385. مؤسسه فرهنگی - انتشاراتی گل آفتاب. مشهد.
 • کلام جدید (2 واحد)، نیمسال دوم 1381- 1382. مرکز پژوهش‌های کلامی. مشهد.
 • معرفت‌شناسی (2 واحد)، نیمسال اول 1381- 1382. مرکز پژوهش‌های کلامی. مشهد.
 • تاریخ فلسفه اسلامی (1 واحد)، تابستان 1381. مرکز پژوهش‌های کلامی. مشهد.
 • فلسفه دین (2 واحد)، تابستان 1381. مرکز پژوهش‌های کلامی. مشهد.
 • فلسفه اسلامی (دوره کامل کتاب بدایة الحکمة معادل 8 واحد)، نیمسال اول و دوم 1380- 1381. مرکز پژوهش‌های کلامی. مشهد.

تدریس در دانشگاه‌ها

دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد

 • فلسفه اخلاق (2 واحد) مقطع کارشناسی، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال دوم 1399-1400.

دانشگاه امام صادق (ع)، تهران

 • فلسفه زبان (2 واحد) مقطع کارشناسی ارشد، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول 1399-1400.
 • فلسفه علم کلام (2 واحد) مقطع کارشناسی ارشد، رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال دوم 1401-1400.

دانشگاه فردوسی، مشهد

 • فلسفه علم، (2 واحد) مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول 1391-1392.
 • فلسفه علم، (2 واحد) مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول 1390-1391.

دانشگاه ادیان و مذاهب قم، شعبه مشهد

 • دین و عقلانیت (از مهم‌ترین مسائل فلسفه دین)، (2 واحد) مقطع دکتری، رشته دین‌پژوهی؛ نیم­سال اول 1397-1398.

دانشگاه قرآن و حدیث، قم

 • کلام جدید، (2 واحد) مقطع کارشناسی ارشد؛ نیمسال دوم 1393-1394.
 • کلام جدید، (2 واحد) مقطع کارشناسی ارشد؛ نیمسال دوم 1392-1393.

دانشگاه خیام، مشهد

 • کلیات فلسفه، (6 واحد) مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول 1389-1390.

تدریس در کارگاه‌های آموزشی و دبیری نشست‌های علمی

تدریس در کارگاه‌های آموزشی

 • تدریس در کارگاه روش تحقیق پیشرفته کلام مقارن. (8 جلسه). مرکز تخصصی آخوند خراسانی (مشهد) آبان ماه 1400.
 • تدریس در کارگاه تخصصی فلسفه سیاسی و تمدن. (2 ساعت)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده اسلام تمدنی، 31 مرداد 1400.
 • تدریس در کارگاه درآمدی بر فلسفه اخلاق معاصر. (4 جلسه)، مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان (کارگروه اخلاق‌پژوهی هیئت اندیشه‌ورز دین و سلامت) 3 و 4 اردیبهشت 1399.
 • تدریس در کارگاه معرفت‌شناسی فقه. (8 جلسه)، مرکز تخصصی آخوند خراسانی (مشهد) 15 و 16 اسفند 1396.
 • تدریس در کارگاه فلسفه علم اصول با عنوان «تفاوت‌های معرفت‌شناختی اصولیان و اخباریان و تأثیر آن در استنباط». مرکز تخصصی آخوند خراسانی (مشهد) 14 بهمن 1396.
 • تدریس در کارگاه علمی أشنایی با معرفت‌شناسی اسلامی و معاصر (2 جلسه)، مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد، 18 شهریور ماه 1395.
 • تدریس در سلسله کارگاه‌های سیر تفکر فلسفی در قرن بیستم (12 جلسه)، جهاد دانشگاهی مشهد. اسفند 1389- بهار1390.
 • نقد کتاب «خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه‌های شیعی در عصر امامان» (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ قم - 1385)، نوشته آقای علی آقانوری. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. مهر 1386.
 • تدریس در سلسله کارگاه‌های فلسفه دین (8 جلسه)، پاییز 1384. جهاد دانشگاهی مشهد.
 • تدریس در سلسله کارگاه‌های روش‌شناسی علوم انسانی (8 جلسه)، تابستان 1384. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
 • تدریس در سلسله کارگاه‌های فلسفه دین (10 جلسه)، پاییز 1383. جهاد دانشگاهی مشهد.
 • تدریس در کارگاه روش‌شناسی نقد اندیشه‌ها (8 جلسه)، تابستان 1383. جهاد دانشگاهی مشهد.
 • تدریس در طرح سراج (6 جلسه)، زمستان 1379 - بهار 1380. مؤسسه خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی. مشهد.

دبیر علمی نشست‌های آموزشی

 • دبیر ششمین پنل انگلیسیِ هشتمین همایش بین‌المللی فلسفه دین؛ بهمن 1398. Panel chair at Second Day of the 8th International Conference on Contemporary Philosophy of Religion; Wednesday (2020, February 5) 14:00-15:30
 • دبیر علمی دومین مدرسه زمستانی فلسفه اسلامی: معرفت‌شناسی اسلامی 2: وجود ذهنی، مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد - 8 و 9 اسفند 1397.
 • دبیر علمی چهارمین مدرسه تابستانی کلام امامیه: نظریه‌های شناخت خدا. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد - 11 و 12 دی‌ماه 1398.
 • دبیر علمی سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه: مرجعیت علمی اهل‌البیت علیهم‌السلام. مرکز تخصصی آخوند خراسانی با همکاری انجمن کلام حوزه، دانشگاه رضوی و معاونت علمی آستان قدس رضوی. مشهد - سوم تا پنجم شهریور 1397.
 • دبیر علمی اولین مدرسه تابستانی معرفت­شناسی در فلسفه اسلامی با موضوع: علم به موجودات محسوس جزئی خارجی؛ امکان و چگونگی. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد - چهارم تا ششم شهریور 1396.
 • دبیر علمی دومین مدرسه تابستانی کلامی امامیه. مرکز تخصصی آخوند خراسانی و انجمن کلام حوزه. مشهد - اول تا سوم شهریور 1395.
 • دبیر علمی چهارمین همایش مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 13 بهمن 1390.
 • دبیر علمی اولین نشست فلسفی هویت فلسفه اسلامی با حضور دکتر رضا داوری اردکانی و دکتر غلامرضا اعوانی. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. آبان 1386.
 • دبیر علمی دومین نشست فلسفی هویت فلسفه اسلامی با حضور دکتر محمد لگنهاوسن و استاد حسین عشاقی. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. دی 1386.

فعالیت‌های آموزشی

 • مشارکت در طراحی دوره آموزشی سطح چهار فلسفه فقه و اصول. (1399). مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد.
 • طراحی دوره‌های تربیت مربی الاهیات برای کودکان. (1396). مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد.
 • طراحی و تدوین سرفصل‌های «مقطع سطح سه معرفت‌شناسی». (1383). مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد.
 • عضو شورای علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام (1389 تاکنون). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
 • مشاور معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان (1383- 1386). 
 • طراحی و مدیریت علمی «دوره عمومی فلسفه و کلام» (1383- 1386). دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان.
 • طراحی «دوره تخصصی کلام جدید» (1380). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
 • طراحی «دوره عمومی دین‌پژوهی و کلام جدید» (1379). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

سوابق مسئولیت‌های اجرایی و مدیریتی

 • مدیر گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی (مرداد1394 تاکنون). مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد.
 • معاونت «گروه آموزشی فلسفه و کلام» (1378- 1379). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
 • مدیر بخش طرح و برنامه معاونت پژوهش (1379 - 1380). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
 • تأسیس و مدیریت «گروه آموزشی دین‌پژوهی و کلام جدید» (1379- 1381). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
 • عضو هیأت مؤسس و مدیر «دانشنامه جوان مسلمان» (1379 - 1381). مشهد.
 • عضو هیأت مؤسس و مدیر «مرکز پژوهشهای کلامی» (1380 - 1382). مشهد.

عضویت در هیئت مدیره مراکز علمی

 • عضو حقیقیِ قرارگاه کلام حوزه علمیه خراسان با انتصاب مدیر حوزه علمیه خراسان. (از اردیبهشت 1400 تاکنون)

طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، نقد و نظریه‌پردازی (مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 • طراحی و برگزاری کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «مؤلفه تمایزبخش مقام امامت در قرآن و امتداد آن در دیدگاه امامیه متقدم». با ارائه محمدحسین منتظری. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. 13 آبان 1398.
 • طراحی و برگزاری کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «بررسی اختلاف جبّائیان در شرطیت ترک جمیع قبائح در صحت توبه». با ارائه مسلم فوطه‌بافان. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. 27 آبان 1397.
 • طراحی و برگزاری کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «قاعده فرعیه و منطق جدید». با ارائه جلیلی قاضی‌زاده. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. 17 مهر 1397.
 • طراحی و برگزاری کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «تحلیل علیت عدمی». مرکز تخصصی آخوند خراسانی. با ارائه سیدعلی طالقانی. 23 اردیبهشت 1397.
 • طراحی و برگزاری کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «آزمایش‌های فکری ضد فردگرایانه در فلسفه ذهن». با ارائه علی‌رضا مازاریان. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. 30 فروردین 1397.
 • طراحی و برگزاری کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «تمایز فاعلیت و علیت در لطیف‌الکلام». با ارائه محمدحسین منتظری. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. 4 دی 1396.
 • طراحی و برگزاری کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «جهم بن صفوان و نفی صفات الهی». با ارائه داود درویش‌نیا. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. 6 آذر 1396.

طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری مدرسه‌های تابستانی و زمستانی و کارگاه‌های آموزشی

 • مشارکت فعال در برگزاری هشتمین همایش بین‌المللی فلسفه دین با موضوع تنوع ادیان. مشهد. 15ر و 16 بهمن 1398.
 • طراحی و برگزاری چهارمین مدرسه زمستانی کلام امامیه: نظریه‌های شناخت خدا. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد - 11 و 12 دی‌ماه 1398.
 • طراحی و برگزاری کارگاه‌های آموزش زبان تخصصی کلام جدید برای طلاب سطح چهار کلام جدید. مرکز مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره». مشهد - شهریور تا دی‌ماه 1398.
 • طراحی و برگزاری دوره کارگاهی «بررسی مطالعات نوین متون مسیحیت» با ارائه سید علی مرکبی از طلاب سطح سه گروه آموزشی قرآن و حدیث مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مرکز مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره». مشهد - 5 اردیبهشت 1398.
 • طراحی و برگزاری سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه: مرجعیت علمی اهل‌البیت علیهم‌السلام. مرکز تخصصی آخوند خراسانی با همکاری انجمن کلام حوزه، دانشگاه رضوی و معاونت علمی آستان قدس رضوی. مشهد - سوم تا پنجم شهریور 1397.
 • طراحی و برگزاری دومین مدرسه زمستانی فلسفه اسلامی: معرفت‌شناسی اسلامی 2: وجود ذهنی، مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد - 8 و 9 اسفند 1397.
 • طراحی و برگزاری اولین مدرسه تابستانی معرفت­شناسی در فلسفه اسلامی با موضوع: علم به موجودات محسوس جزئی خارجی؛ امکان و چگونگی. مرکز مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد - چهارم تا ششم شهریور 1396.
 • طراحی و برگزاری نخستین دوره جمع‌خوانی 30 کتاب فلسفی کلامی با عنوان: سه روز – سی کتاب. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد - 19 تا 23 اردیبهشت 1396
 • طراحی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی سه‌روزه روش تحقیق و نگارش. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد - زمستان 1395
 • طراحی و برگزاری دومین مدرسه تابستانی کلامی امامیه. مرکز تخصصی آخوند خراسانی و انجمن کلام حوزه. مشهد - اول تا سوم شهریور 1395.
 • طراحی و برگزاری اولین مدرسه تابستانی کلامی امامیه. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد - شهریور 1393.
 • طراحی و برگزاری نشست علمی «مسأله صادق سازی و گراندینگ (grounding)». با ارائه جلیلی قاضی‌زاده. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. 20 آذر 1396.
 • طراحی و برگزاری بیش از بیست نشست علمی دوهفتگی در گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی. مرکز تخصصی آخوند خراسانی.

جوایز و تقدیرها

 • تقدیر از جانب رئیس مرکز تخصصی آخوند خراسانی به دلیل برگزاری موفق هشتمین همایش بین‌المللی فلسفه دین ایران در دفتر تبلیغات اسلامی مشهد با مشارکت انجمن علمی فلسفه دین ایران. بهمن 1398.
 • کارت هدیه و لوح سپاس از جانب رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به دلیل تلاش‌های تعلیمی و تربیتی. 1390.
 • تقدیرنامه از جانب معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به دلیل کسب رتبه عالی در ارزشیابی آموزشی. 1389.
 • نیم سکه بهار آزادی و لوح تقدیر از جانب معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان به دلیل تلاش در عرصه آموزش. 1387.
 • لوح تقدیر از جانب معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. 1386.
 • لوح سپاس از جانب رئیس مؤسسه پژوهشی انتظار نور به دلیل تلاش در تبیین و نشر معارف تشیع و فرهنگ مهدویت. آذر 1385.
 • لوح تقدیر از جانب رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به دلیل تولید پژوهش‌های نوآمد. 1384.
 • ربع سکه بهار آزادی و لوح تقدیر از جانب رئیس دفتر تبلیغات اصفهان به دلیل همکاری مؤثر و مفید در عرصه پژوهش. 1384.
 • ربع سکه بهار آزادی و لوح تقدیر از جانب رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به دلیل تلاش در عرصه تحقیقات اسلامی. آذر 1383.
 • لوح سپاس از جانب معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی مشهد به دلیل سخنرانی در نخستین همایش دانشجویی زنان. 1382.

آشنایی با زبان‌های خارجی

 • عربی فصیح (خوب)
 • انگلیسی (خوب)
 • آلمانی (متوسط)
 • یونانی (آشنایی ابتدایی)
 • فرانسه (آشنایی ابتدایی)
 • اردو (آشنایی ابتدایی)

محفل اندیشه

(مشاهده همه)
موردی یافت نشد.

آرشیو برنامه‌ها

(مشاهده همه)
مدرسه زمستانی کلام در روزگار نو

گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی مرکز تخص...

مدرسه زمستانی کلام در روزگار نو

جمعه و شنبه، 20 و 21 بهمن 1402 | 8:30 تا 11:30 و 14 تا 17
نتایج درون‌گرایی و برون‌گرایی معرفتی در باور دینی

سلسله گفت‌وگوهای توجیه باورهای دینی

نتایج درون‌گرایی و برون‌گرایی معرفت...

چهارشنبه 29 تیرماه 1401، ساعت 10:30
درس خارج کلام (نبوت)

به همت قرارگاه کلام حوزه علمیه خراسان

درس خارج کلام (نبوت)

پنج‌شنبه‌ها از ساعت 10 صبح تا اذان ظهر

عنوان:

 • 00:00
 • 00:00