جستجو

طاعتی که از آن شری رسد

طاعتی که از آن شرّی رسد!

طبق آیات و روایات فراوان، بخشی از رفتارهای خداوند در قبال انسانها، واکنشی است به رفتار انسانها در قبال خداوند: اگر این مثبت باشد آن مثبت خواهد بود و اگر منفی باشد منفی. پس نباید با هر ناملایمی که در مسیر اطاعت پیش می‌آید دست از اطاعت شست؛ چون


ادامه مطلب...
نگرش وحدت وجود در بوته ی نقد

تقابل دیدگاه وحدت وجود ابن عربی و آموزه ی نفی صفات در لسان اهل بیت علیهم السلام

نگرش وحدت وجود در بوته ی نقد

قائلان به وحدت وجود برای آنکه بتوانند کثرات را تبیین کنند نظریه ظهور و نیز مراتب مترتب و متلازم ظهور را مطرح کرده اند...


ادامه مطلب...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00