جستجو

ملاحظهای بر روایات تمحیص

ملاحظه‌ای بر روایات تمحیص

روایاتی که از امتحان، فتنه، تمییز، تمحیص و غربله شیعیان در دوران غیبت سخن می‌گویند، حداقل بالغ بر 30 روایت‌اند که به طرق مختلف در منابع متقدم روایی نقل شده‌اند. با چینش پازلی این روایات این مضامین به‌دست می آیند...

ادامه مطلب...

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00