جستجو

درنگی در معنای فرج

درنگی در معنای فرج

از معروفترین دعاهایی که می خوانیم و می شنویم دعا برای فرج (رهایی و گشایش امور) امام زمان است. این دعا برای ما لقلقه لسان و در درگاه خدا کلمات بی‌ارزشی بیش نیست مگر آنکه بدانیم که حضرتش در بند کدام محنت یا محنتهاست و خود نیز شریکِ اندوه آن محن


ادامه مطلب...
ملاحظهای بر روایات تمحیص

ملاحظه‌ای بر روایات تمحیص

روایاتی که از امتحان، فتنه، تمییز، تمحیص و غربله شیعیان در دوران غیبت سخن می‌گویند، حداقل بالغ بر 30 روایت‌اند که به طرق مختلف در منابع متقدم روایی نقل شده‌اند. با چینش پازلی این روایات این مضامین به‌دست می آیند...


ادامه مطلب...

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00