مسئله شر

درس جلسه 2

جلسه 2

مسئله منطقی شر

درس جلسه 3

جلسه 3

شرور و یگانگی خدا (1)

درس جلسه 4

جلسه 4

شرور و یگانگی خدا (2)

درس جلسه 5

جلسه 5

شرور و عدل الهی

درس جلسه 6

جلسه 6

شرور، و عدل الهی (2) و حکمت (1)

درس جلسه 7

جلسه 7

شرور و حکمت الهی

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00