مسئله شر

درس جلسه 8

جلسه 8

شرور و رحمت و قضا و قدر

درس جلسه 9

جلسه 9

شرور و اجابت دعا

درس جلسه 10

جلسه 10

شرور و علم و قدرت معصومان

درس جلسه 11

جلسه 11

شرور و علیت طبیعی (1)

درس جلسه 12

جلسه 12

شرور و علیت طبیعی (2)

درس جلسه 13

جلسه 13

شرور و علیت طبیعی (3)

درس جلسه 14

جلسه 14

شرور و علیت طبیعی (4)

درس جلسه 15

جلسه 15

شرور و عنایت (1)

درس جلسه 16

جلسه 16

شرور و عنایت (2)

درس جلسه 17

جلسه 17

شرور و علم و دین

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00