پژوهش‌های موضوعی کلامی

توحید و معرفت خدای متعال


توحید برترین گوهر و نخستین رکن در معرفت دینی است. انبیاء الهی همه دعوت کننده به سوی توحید، معرفت خداوند بی همتا و به کنار نهادن شرک بوده اند. با وجود آنکه اصل توحید و پذیرش وجود یگانه خالق متعال بسیار روشن و بدیهی است و براهین متعددی بر آن اقامه شده است، اما مباحث توحید و معرفت الهی دارای مراتب بسیار عمیق تر  و دقیق تری است که جز از طریق رجوع به تعالیم انبیاء و اولیاء الهی قابل دستیابی نیست.

در دوره حاضر، استاد دولتی با بیان شیوا و روان خود مهم ترین و اصلی ترین مسائل توحید را با استمداد از قرآن و حدیث تبیین نموده اند. دوره حاضر برای همه طالبان حقیقت و معرفت الهی قابل استفاده است.

فهرست دروس

عنوان:

  • 00:00
  • 00:00